Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38323
Title: Електродні процеси на сплавах та сполуках ванадію в водневій енергетиці
Other Titles: Electrode processes on alloys and compounds of vanadium in hydrogen power engineering
Authors: Вороніна, Олена Володимирівна
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.17.03 – технічна електрохімія
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.03
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Байрачний Борис Іванович
Committee members: Лісачук Георгій Вікторович
Сахненко Микола Дмитрович
Шабанова Галина Миколаївна
Keywords: електрохімічний синтез; анодна деполяризація; лужнохлоридний електроліт; електрохімічні сплави; дисертації; electrochemical production; anode depolarization; alkaline chloride electrolyte; electrochemical iron-vanadium alloys
УДК: 621.35
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Вороніна О. В. Електродні процеси на сплавах та сполуках ванадію в водневій енергетиці [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.03 : галузь знань 161 / Олена Володимирівна Вороніна ; наук. керівник Байрачний Б. І. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 145 с. – Бібліогр.: с. 128-139. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018 р. Дисертація присвячена розробці технологічного процесу виробництва водню з використанням нових електродних матеріалів на основі ванадієвих сплавів і алюмінієвих сплавів. Матеріал електрода на основі ванадію виключає утворення феритів при лужному електролізі. Алюмінієві сплави виключають виділення кисню на анодах через корозійний процес з деполяризацією водню. Тому на обох електродах можна виділяти водень на електролізерах без мембрани при електролізі лужної води. Досліджені основні показники анодних процесів на сплаві алюмінію АМЦ в лужних розчинах з домішками хлоридів. В інтервалах густин струму 1-5 А/дм² та температурах 18-20 ⁰С розчинення сплаву забезпечується негативними потенціалами. При збільшенні швидкості розчинення в умовах анодної поляризації потенціал аноду зміщується в позитивну область на 150-200 мВ. Керування гальваностатичним режимом електролізу в досліджуваних розчинах дозволяє збільшити швидкість виділення водню при розчиненні сплаву за рахунок прискорення дифузійних процесів в анодному просторі та забезпечення відведення продуктів електролізу в прианодному шарі. Визначено кінетичні залежності і механізми виділення водню на алюмінієвих сплавах, що призводить до зменшення перенапруги реакції виділення водню на катодах і утворення водню на анодах шляхом розчинення алюмінію. Наведено дослідно-промислові випробування безкисневого електросинтезу на вдосконалених електролізерах при напругах електролізу 0,3-1 В. Це дозволяє знизити матеріальні та енергетичні витрати на електроліз.
Thesis for granting the Degree of Candidate of Technical sciences in speciality 05.17.03 – Technical Electrochemistry. – National Technical University "Kharkiv Polytechnical Institute", Kharkiv, 2018. The thesis deals with the development of the technological process of hydrogen production using new electrode materials based on vanadium alloys and aluminum alloys. The vanadium based electrode material exclude the formation of ferrites in alkaline electrolysis. Aluminum alloys exclude the oxygen evolution on the anodes due to the corrosion process with hydrogen depolarization. Therefore it is possible to produce hydrogen on both electrodes in electrolyzers without membrane in alkaline water electrolysis. The kinetic dependences and mechanisms of hydrogen evolution on aluminum alloys have been determined, which leads to the reduce of overvoltage of hydrogen evolution reaction on cathodes and produce hydrogen on anodes by aluminum dissolving. Experimental-industrial tests of oxygen-free hydrogen production in developed electrolyzers at cell voltages of 0.3-1 V are presented. This allows to reduce the material and energy costs of electrolysis.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38323
Appears in Collections:05.17.03 "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
titul_dysertatsiia_2018_Voronina_Elektrodni.pdfТитульний лист, анотації, зміст145,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2018_Voronina_Elektrodni.pdfСписок використаних джерел89,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Bersirova_O_L.pdfВідгук174,36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Samoilenko_O_O.pdfВідгук140,41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Cherhynets_V_L.pdfВідгук168,22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.