Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38692
Title: Моделі та інформаційна технологія планування покращення якості процесу розробки програмного забезпечення
Other Titles: Models and information technology for planning the quality improvement of the software development process
Authors: Голоскокова, Анна Олександрівна
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.13.06 – інформаційні технології
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.07
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Годлевський Михайло Дмитрович
Committee members: Куценко Олександр Сергійович
Гамаюн Ігор Петрович
Дорофєєв Юрій Іванович
Keywords: інформаційна технологія; програмне забезпечення; модель зрілості; ковзне планування; динамічна модель; статична модель; теорія корисності; автореферат дисертації; information technology; software development process; maturity model; rolling planning; dynamic model; static model; utility theory
УДК: 004.4:519.816 (043.3)
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Голоскокова А. О. Моделі та інформаційна технологія планування покращення якості процесу розробки програмного забезпечення [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.06 / Анна Олександрівна Голоскокова ; [наук. керівник Годлевський М. Д.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20-21. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018. У дисертаційній роботі вирішено важливу науково-практичну задачу підвищення якості процесу розробки програмного забезпечення на основі моделі зрілості CMMІ з використанням ковзного планування. Виконано аналіз сучасного стану проблем підвищення якості ПР ПЗ. З урахуванням наведених проблем поставлено задачу розробки методу планування покращення якості ПР ПЗ, який базується на ковзному плануванні і дозволяє за рахунок спрощеної динамічної моделі зменшити розмірність задачі, а за рахунок статичної моделі підвищити точність результату. Для підвищення швидкості роботи алгоритму "Київський віник", який відноситься до методу послідовного аналізу варіантів, удосконалено технологію спрямованого перебору варіантів на кожному його етапі за рахунок вирішення множини оптимізаційних задач булевого програмування. На основі розробленого методу, моделей та алгоритмів реалізовано інформаційну технологію СППР, для якої було обрано архітектуру програної системи типу трирівневий "клієнт-сервер" з виділеним сервером застосунків. Результати досліджень впроваджено в практику функціонування ІТ-компаній м. Харкова, а також у навчальний процес кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ "ХПІ".
The dissertation for a candidate degree in technical sciences, specialty 05.13.06 – Information Technologies. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2018. In the dissertation the important scientific and practical task for the quality improvement of the software development process is solved based on the maturity model Capability Maturity Model Integration (CMMI) using the rolling planning. The analysis of the current problems in the quality improvement of the software development process has been done. Taking into account analyzed issues, the problem of the method development for the quality improvement of the software development process has been set. The method is based on the rolling planning and allows reducing the dimensionality of the task by the dynamic model simplification, and increasing the accuracy of the result due to the static model. In order to increase the speed of "Kiev broom" algorithm, which is related to the method of the sequential analysis of the alternatives, the technology of oriented search of the alternatives at each algorithm’s stage has been improved by solving the set of optimization problems of Boolean programming. Based on the developed method, models and algorithms, the information technology for the decision support system (DSS) has been implemented. DSS has the architecture of the software system of three-level "client-server" type with a dedicated application server. Research results were introduced into the practical activities of IT companies in Kharkiv, as well as in the educational process at the Software engineering and management information technology department of NTU "KhPI".
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38692
Appears in Collections:05.13.06 "Інформаційні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2018_Goloskokova_Modeli_ta_inf_tekhn.pdf926,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.