Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39104
Title: Удосконалення електрохімічного осадження функціональних покрить міддю на сплави заліза та алюмінію
Other Titles: Improvement of electrochemical deposition of functional copper coatings on alloys of iron and aluminum
Authors: Сьомкіна, Олена Володимирівна
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.17.03 – технічна електрохімія
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.03
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Байрачний Борис Іванович
Committee members: Лісачук Георгій Вікторович
Сахненко Микола Дмитрович
Шабанова Галина Миколаївна
Keywords: електрохімічні технології; структурні властивості; мідні покриття; тартратні комплекси; анодне оксидування; сплави заліза; сплави алюмінію; технологічні параметри; дисертації; electrochemical technology; structural properties; copper coatings; tartrate complexes; anodic oxidation; alloys of iron and aluminum; technological parameters
УДК: 621.35
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Сьомкіна О. В. Удосконалення електрохімічного осадження функціональних покрить міддю на сплави заліза та алюмінію [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.03 : галузь знань 161 / Олена Володимирівна Сьомкіна ; наук. керівник Байрачний Б. І. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 172 с. – Бібліогр.: с. 141-160. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.03 – технічна електрохімія. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018 р. Дисертацію присвячено удосконаленню технологічного процесу нанесення функціональних мідних покриттів на вироби зі сплавів заліза й алюмінію, які використовуються для підвищення електро- та теплопровідності, забезпечення надійності контактних з'єднань, надання поверхні каталітичних властивостей. Досліджено кінетику і механізм відновлення гідроксотартратного комплексу міді. Встановлено, що катодний процес протікає в області змішаної кінетики і ускладнений хімічною стадією дисоціації комплексного іона. Розроблено склад електроліту міднення, що забезпечує осадження покриттів з міцною адгезією до більш електронегативної основи. Отриманий розчин екологічно безпечний та стійкий при тривалій експлуатації. Вивчено вплив параметрів електролізу (температури, густини струму, концентрації компонентів розчину) на морфологію і якість одержуваних покриттів. Встановлено, що для поліпшення зчеплення мідного осаду з виробами зі сплавів алюмінію, необхідно створити на їх поверхні оксидну плівку з розвиненою пористою поверхнею, що задається умовами формування. Виявлено корозійні і електричні характеристики сформованих оксидів. Визначено, що додавання активуючої домішки фторид-іону до електроліту міднення сприяє більш рівномірному розподілу металу по поверхні сплавів.
Thesis for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.17.03 – technical electrochemistry. – National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkiv, 2018. The thesis is devoted to the improvement of the technological process of applying copper coatings to products made of alloys of iron and aluminum, which are intended for electrical purposes. The kinetics and mechanism of the reduction of the copper hydroxotartrate complex are studied. It is found that the cathodic process includes delayed stage of electron transfer and chemical dissociation stage of the complex ion. The composition of the electrolyte for copper deposition has been developed, which ensures the deposition of coatings with good adhesion to the electronegative base. The resulting solution is environmentally safe and stable for long-term use. The effect of electrolysis parameters on the morphology and quality of the coatings was studied. In order to improve the adhesion of the copper deposit to parts made of aluminum alloys, it is necessary to create an oxide film having a developed porous surface, which is specified by the conditions of its formation. The corrosion and electrical characteristics of the oxides formed are revealed. It is determined that the addition of the fluoride ion (as activating impurity to the electrolyte for copper plating) promotes a more even distribution of the metal over the surface of the alloys.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39104
Appears in Collections:05.17.03 "Технічна електрохімія"
Кафедра "Технічна електрохімія"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
titul_dysertatsiia_2018_Somkina_Udoskonalennya_elektrokhimichnoho.pdfТитульний лист, анотації, зміст180,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2018_Somkina_Udoskonalennya_elektrokhimichnoho.pdfСписок використаних джерел194,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Larin_V_I.pdfВідгук218,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Polishchuk_Yu_V.pdfВідгук720,41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.