Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39244
Title: Дослідження чинників виробничого середовища крізь призму ігрового процесу
Other Titles: The investigation of the production environment factors through the prism of the game process
Authors: Хондак, Інна Іванівна
Березуцька, Наталія Львівна
Keywords: гейміфікація; дистанційне навчання; комп'ютерні ігри; електромагнітне випромінювання; geomification; distance learning; computer games
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Хондак І. І. Дослідження чинників виробничого середовища крізь призму ігрового процесу / І. І. Хондак, Н. Л. Березуцька // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Транспортне машинобудування = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Transport Engineering Industry : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 29 (1305). – С. 157-163.
Abstract: У сучасному світі широко використовується гейміфікація, як один з найбільш ефективних підходів в навчанні. Гейміфікація застосовується з метою залучення користувачів, підвищення їхньої зацікавленості у вирішенні прикладних завдань. Однією з найбільш ефективних методик виступає ділова гра. У процесі її моделювання визначається проблемна ситуація, і мета гри полягає в пошуку шляхів її вирішення. Ділові ігри застосовуються як в освітній, так і діловій сферах. Важливе значення ділових ігор полягає також в тому, що вони сприяють встановленню відносин співробітництва викладача і студентів, обумовлюють формування позитивного емоційно-психологічного клімату на заняттях. Розроблена і впроваджена в навчальний процес робота "Office Explorer" - це візуальний інструмент у вивченні впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров'я людини і навколишнього середовища. Створена така універсальна програма, яка в ігровій формі доступно, не нав'язливо донесе інформацію до студента, заставить проаналізувати, засвоїти, зробити правильні висновки, обрати необхідні засоби і заходи захисту від впливу шкідливих чинників виробничого середовища і трудового процесу. Програма "Office Explorer" об'єднала в собі всі ці вимоги до комп'ютерних лабораторних робіт і стала незамінним інструментом в засвоєнні знань і практичних навичок з дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Основ охорони праці". Реалізований підхід є найсучаснішим рішенням висвітленої проблеми сучасних заходів навчання та оцінювання знань студентів ВНЗ. Використання цього підходу дозволяє автоматизувати навчальний процес, а також готує майбутнього спеціаліста до умов вирішення реальних проблем. Використання подібних робіт при різних формах навчання дуже важливо і необхідно в сучасних умовах.
In the modern world, gaming is widely used as one of the most effective approaches in the teaching. Gaming is used to attract users, increase their interest in solving applied problems. One of the most effective techniques is the business game. In the process of its simulation, the problem situation is determined, and the purpose of the game is to find ways to solve it. Business games are applied both in educational and business spheres. The importance of business games is also that they contribute to the establishment of relations between the teacher and students, which determine the formation of a positive emotional and psychological climate in the classes. The "Office Explorer" work developed and implemented in the educational process is a visual tool in studying the influence of the working environment factors and the working process on the condition of human health and the environment. The Office Explorer program combines all these requirements with computer labs and has become an indispensable tool in acquiring knowledge and practical skills in the disciplines "Security of Life" and "Fundamentals of Occupational Safety". The implemented approach is the most up-to-date solution of the illuminated problem of modern educational measures and assessment of students' knowledge of universities. Using this approach allows you to automate the learning process, as well as prepare a future specialist for the conditions for solving real problems. The using of such works in various forms of training is very important and necessary in the modern conditions.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39244
Appears in Collections:Вісник № 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_29_Khondak_Doslidzhennia_chynnykiv.pdf465,6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.