Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39339
Название: Енергоефективна модернізація системи теплообміну блоку попереднього гідроочищення прямогонної бензинової фракції на секції каталітичного риформінгу
Другие названия: Energy-efficient modernization of the heat exchange system for preliminary hydraulic cleaning of straight-run petrol fractions block on catalytical reforming section
Авторы: Миронов, Антон Миколайович
Ільченко, Марія Володимирівна
Донець, Юрій Георгійович
Ковальов, Євген Володимирович
Ключевые слова: пінч-аналіз; потокова таблиця; сіткова діаграма; утиліти; рекуперація тепла; pinch analysis; flow chart; grid diagram
Дата публикации: 2018
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Енергоефективна модернізація системи теплообміну блоку попереднього гідроочищення прямогонної бензинової фракції на секції каталітичного риформінгу / А. М. Миронов [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 35 (1311). – С. 59-65.
Краткий осмотр (реферат): Відштовхуючись від інформації про низьку ефективність конверсії тепла на промислових підприємствах, здійснено спробу розрахунковим шляхом провести інтеграцію одного з блоків діючої нафтопереробної установки. Наведено результати дослідження, присвяченого обробці підсумків обстеження блоку попереднього гідроочищення прямогонної бензинової фракції на секції каталітичного риформінгу. Визначено передумови для скорочення обсягів використання зовнішніх енергоносіїв за рахунок максимізації рекуперації теплоти в рамках даної енерготехнологічної системи. На підставі детального вивчення інформації про роботу установки та відштовхуючись від особливостей розглянутої технологічної схеми виробництва наведено аналіз даних енергоспоживання і визначені перспективи для пінч-інтеграції. З метою впровадження теплової інтеграції теплообмінної мережі було виділено необхідну кількість технологічних потоків, які будуть брати участь у модернізації. Сформовано таблицю потокових даних з приведенням ключових теплофізичних характеристик кожного потоку, необхідних для здійснення заходів щодо розрахунку та проектування удосконаленої системи теплообмінних апаратів даної установки. Для існуючого процесу побудовано сіткову діаграму та складові криві, які здатні наочно і в числовому вигляді вказати доступну величину потужності рекуперації установки. Відповідно до базових принципів інтеграції теплообмінних мереж, який використовує метод пінч-аналізу для визначення оптимальної мінімальної різниці температур, розроблено нову сіткову діаграми та складові криві, а також розрахована потужність теплообмінного обладнання. Наведено модернізовану схему проекту реконструкції блоку попереднього гідроочищення прямогонної бензинової фракції, яка враховує нове розташування теплообмінних апаратів. Для визначення економічного ефекту пінч-інтеграції розглянутої схеми розраховано показники річної економії, річного приросту прибутків та терміну окупності капітальних витрат підприємства. На основі отриманих даних зроблено висновок про доцільність впровадження розробленого проекту до виробництва.
Based on information about the low efficiency of the heat conversion on industrial plants, an integration of the existing petroleum-refining plant block is attempted to calculate. Results of research devoted to processing the outcomes of preliminary hydraulic cleaning of straight-run gasoline fraction block on the catalytic reforming section survey are given. The preconditions for reducing the volume of the use of external energy sources due to the maximization of heat recovery in the framework of this energy-technological system are identified. Based on a detailed study of the information about the plant operation and starting from the features of considered technological production scheme, the data analysis of energy consumption is given and the prospects for a pinch-integration are identified. In order to implement the integration of thermal heat exchange network the required number of processing streams that will be taking part in modernization was allocated. The table of streaming data that bringing the core thermophysical properties of each stream, necessary for the implementation of measures for the calculation and design of an improved heat exchangers system of the installation is generated. For an existing process a grid diagram and compound curves, which are capable of visually and numerically represent the available unit’s recovery duty value are built. In accordance with the basic principles of heat exchanger networks integration using pinch analysis method to determine the optimum minimum temperature difference, the new grid diagram and compound curves are designed, as well as the duty of heat exchange equipment is calculated. An upgraded scheme of reconstruction project for preliminary hydraulic cleaning of straight-run gasoline fraction block, which takes into account the new location of heat exchangers, is given. To determine the economic effect of pinch-integration for considered scheme the indicators of annual savings, the annual increase in profits and payback period of capital costs of the enterprise are calculated. Based on received results it was concluded that implementing the developed project into production is advisable.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1353-2108
orcid.org/0000-0002-0946-8705
DOI: 10.20998/2079-0821.2018.35.12
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39339
Располагается в коллекциях:Вісник № 35
Кафедра "Фізичне виховання"
Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_KhPI_2018_35_Myronov_Enerhoefektyvna_modernizatsiia.pdf712,19 kBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.