Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39363
Название: Тернарний сплав Co – Mo – W як чутливий матеріал наноструктурного газового сенсора
Другие названия: Ternary alloy Co – Mo – W as a sensitive material of a nanostructured gas sensor
Авторы: Поспєлов, Олександр Петрович
Камарчук, Геннадій Васильович
Сахненко, Микола Дмитрович
Гудименко, Василь Олександрович
Ведь, Марина Віталіївна
Єрмоленко, Ірина Юріївна
Сачанова, Юлія Іванівна
Ключевые слова: точковий контакт; медична діагностика; газоподібний водень; сигналізатор; point contact; medical diagnostics
Дата публикации: 2018
Издательство: НТУ "ХПІ"
Библиографическое описание: Тернарний сплав Co – Mo – W як чутливий матеріал наноструктурного газового сенсора / О. П. Поспєлов [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 35 (1311). – С. 88-91.
Краткий осмотр (реферат): Створення газових сенсорів на основі точкових контактів суттєво поширює наукові і технічні можливості покращення метрологічних параметрів чутливих елементів. В ряду цих можливостей перспективним є використання новітніх газочутливих матеріалів, зокрема, тернарних металевих сплавів. До складу тернарного сплаву Co – Mo – W входять метали, які широко відомі у газовій сенсориці, але завдяки сінергетичним ефектам, які виникають при електролітичному сплавоутворенні, варто очікувати посилення специфічних поверхневих властивостей синтезованих матеріалів. З метою розробки заходів медичної діагностики вивченню підлягала суміш газів, яку видихає людина. При дії цього біологічного матеріалу на точковий контакт, матеріалом каналу провідності якого був сплав Co – Mo – W, отримували відгуки у вигляді складних залежностей опору у часі з високим рівнем відтворюваності. Результат дає перспективу використання системи в діагностичних цілях. Другим об’єктом вивчення був газоподібний водень. Дослідження поведінки точкового контакту, створеного на базі сплаву Co – Mo – W, у середовищі цього газу дозволяють зробити висновок про можливість застосування сплаву для розробки сигналізатора вибухонебезпечних концентрацій водню. В цілому отримані дані свідчать про здатність точкових контактів на базі сплаву, який досліджувався, показувати високу чутливість як до газоподібного водню, так і до окремих хімічних речовин складних газових сумішей.
The creation of gas sensors based on point contacts significantly expands the scientific and technical possibilities for improving the metrological parameters of sensitive elements. Among these possibilities, the use of new gas-sensitive materials, in particular, ternary metal alloys, is promising.The composition of the ternary alloy Co - Mo - W includes metals that are widely known in gas sensorics, but due to the synergistic effects arising from electrolytic alloying, we can expect an increase in the specific surface properties of the synthesized materials. In order to develop medical diagnostic tools, breath gas was studied. Under the action of this biological material on a point contact, the material of the conduction channel of which was the Co – Mo – W alloy, received responses in the form of complex dependences of resistance on time with a high level of reproducibility. The result gives the prospect of using the system for diagnostic purposes. The second object of study wa s gaseous hydrogen. Studies of the behavior of a point contact created on the basis of Co - Mo - W alloy in the medium of this gas allow us to conclude that the alloy can be used to develop an indicator of explosive hydrogen concentrations. In general, the obtained data indicate the ability of point contacts based on the alloy to exhibit high sensitivity both to hydrogen and to individual substances of complex gas mixtures.
DOI: 10.20998/2079-0821.2018.35.17
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39363
Располагается в коллекциях:Вісник № 35
Кафедра "Загальна та неорганічна хімія"
Кафедра "Фізичної хімії"
Публікації співробітників (ВІТВ НТУ "ХПІ")

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vestnik_KhPI_2018_35_Pospielov_Ternarnyi_splav.pdf1,02 MBAdobe PDFЭскиз
Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google ScholarВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.