Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39380
Title: Експериментальне дослідження точності механічної обробки деталей типу важелів
Other Titles: Experimental studies of machining accuracy of levers
Authors: Іванов, Віталій Олександрович
Дегтярьов, Іван Михайлович
Залога, Вільям Олександрович
Басова, Євгенія Володимирівна
Keywords: верстатний пристрій; гнучкість; багатокоординатна обробка; якість; fixture; quality; flexibility; multiaxis machining
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Експериментальне дослідження точності механічної обробки деталей типу важелів / В. О. Іванов [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технології в машинобудуванні = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Techniques in a machine industry : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 34 (1310). – С. 3-10.
Abstract: Верстатні пристрої відіграють важливу роль у забезпеченні випуску якісної продукції. Запропонована конструкція гнучкого верстатного пристрою забезпечує багатокоординатну обробку деталей типу важелів. Наявність механізмів регулювання, що дозволяють здійснювати переналагодження установлювально-затискних елементів верстатного пристрою, підтверджує ефективність розробленого конструкторського рішення в умовах багатономенклатурного виробництва. Результати експериментальних досліджень механічної обробки деталей показали, що розміри (діаметри отворів, міжцентрові відстані) і взаємне розташування поверхонь знаходяться в межах призначених допусків. Шорсткість оброблених поверхонь важелів відповідає вимогам креслення. Запропонований верстатний пристрій не поступається спеціальному верстатному пристрою та забезпечує точність і якість оброблених поверхонь.
Fixtures play an important role in ensuring the production of quality products. The proposed design of the flexible fixture provides multiaxis machining of lever-type parts. The presence of adjustment mechanisms that allow the re-adjustment of the locating-and-clamping elements of the fixture confirms the effectiveness of the design solution developed for multiproduct manufacturing. The results of experimental studies of parts machining showed that the dimensions (hole diameters, intercenter distances) and the mutual arrangement of surfaces are within the limits of the as signed tolerances. The roughness of the machined surfaces of the levers meets the requirements of the drawing. The proposed fixture is not inferior to a special fixture and ensures the accuracy and quality of the machined surfaces.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0595-2660
orcid.org/0000-0002-8549-4788
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39380
Appears in Collections:Вісник № 34
Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_34_Ivanov_Eksperymentalne_doslidzhennia.pdf548,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.