Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39477
Title: Методи та засоби визначення респіраторно-ольфакторних порушень
Other Titles: Methods and tools of determination of respiratory-olfactory disorders
Authors: Носова, Яна Віталіївна
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.17
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Аврунін Олег Григорович
Committee members: Михайлов Валерій Михайлович
Томашевський Роман Сергійович
Кіпенський Андрій Володимирович
Keywords: дихання носове; одорівектор; порушення респіраторно-ольфакторне; чутливість ольфакторна; шар ламінарний пограничний; автореферат дисертації; nasal breathing; odor vector; respiratory and olfactory disorder; olfactory sensitivity; laminar boundary layer
УДК: 615.47:616-072.7
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Носова Я. В. Методи та засоби визначення респіраторно-ольфакторних порушень [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.17 / Яна Віталіївна Носова ; [наук. керівник Аврунін О. Г.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-18. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2019. За відсутності сучасних доказових методів ольфактометрії доцільно розробляти методи та засоби респіраторно-ольфакторних порушень. У дисертаційній роботі подано розв'язання конкретного наукового завдання – розробка методів та засобів об'єктивного визначення респіраторно-ольфакторних порушень. На основі дослідження аеродинаміки носа на мікрорівні розроблено метод визначення ламінарного пограничного шару повітряного потоку у верхніх дихальних шляхах, що дозволяє за рахунок дослідження товщини пристінкової течії повітря відносно нерівномірності оболонки визначати патологічні ділянки носової порожнини за різних режимів дихання. Розроблено метод та засіб об'єктивної діагностики респіраторно-ольфакторних порушень, які дозволяють за рахунок визначення енергетичних характеристик носового дихання під час дії різних одорівекторів визначати на доказовому рівні відповідні пороги ольфакторної чутливості. Удосконалено метод визначення порогу ольфакторної чутливості, що дозволяє за рахунок аналізу форми циклограми носового дихання підвищити об'єктивність діагностики порушень нюхової чутливості або респіраторно-ольфакторних порушень.
The thesis of competition for the scientific degree of Candidate of Technical Sciences on specialty 05.11.17 – Biological and Medical Devices and Systems. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2019. In the absence of modern evidence-based methods of olfactometry, it is advisable to develop methods and means of respiratory and olfactory disorders. The dissertation is devoted to the solution of a specific scientific problem - the development of methods and means for the objective determination of respiratory and olfactory disorders. Based on the study of the aerodynamics of the nose at the micro level a method has been developed for determining the laminar boundary layer of the air flow in the upper respiratory tract, which makes it possible, by studying the thickness of the near-wall air flow relative to the unevenness of the mucous membrane, to determine the pathological regions of the nasal cavity in different breathing patterns. A method and means for objective diagnosis of respiratory and olfactory disorders have been developed, which allow, by determining the energy characteristics of nasal breathing under the action of various odorivectors, to determine the corresponding thresholds of olfactory sensitivity at an evidence-based level. The improved method for determining the threshold of olfactory sensitivity allows to increase the objectivity of diagnosing olfactory sensitivity disorders or respiratory olfactory disorders by analyzing the shape of the cycloramas of nasal breathing.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39477
Appears in Collections:05.11.17 "Біологічні та медичні прилади і системи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_2019_Nosova_Metody_ta_zasoby.pdf1,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.