Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39716
Title: Роль об'єктів інтелектуальної власності у сучасній економіці
Other Titles: The role of intellectual property objects in the present economy
Authors: Глізнуца, Марина Юріївна
Моргай, Лідія Віталіївна
Keywords: інтелект; продукт; потенціал; промислова власність; економіка; сучасність; intellect; property; product; object; potential; industrial property; economy; modernity
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Глізнуца М. Ю. Роль об'єктів інтелектуальної власності у сучасній економіці / М. Ю. Глізнуца, Л. В. Моргай // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 37 (1313). – С. 32-35.
Abstract: Сформовано положення, згідно якого впровадження інтелектуального продукту остаточно змінило відносини "людина-природа". Викладено загальне поняття інтелектуальної власності, що відображає її сутність – це права на результати розумової діяльності людини в науковій, художній, виробничій та інших сферах, які є об'єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Розглянуто інтелектуальну власність як систему економічних, соціальних та правових відносин; як відтворення капіталу в сучасних умовах; як ефективний спосіб отримання доходу. Виявлено, що інтелектуальна власність є не тільки частиною науково-технічного процесу, але й формуванням основних фінансових потоків, конкурентоспроможності. Висунуто положення, що інтелектуальна власність є рушійною силою розвитку економіки, якщо учасники економічних відносин мають можливість отримувати прямий або опосередкований прибуток від практичного використання права власності. Досліджено, що важливим є внесок вітчизняного інтелектуального капіталу в розвиток промислового комплексу країни, що сприяє оновленню його продукції та технологій, а це, своєю чергою, підтримує суб'єкти господарювання на конкурентоспроможному рівні на вітчизняних і зарубіжних ринках; управління інтелектуальною власністю перетворюється в найважливіший елемент корпоративног о управління. Акціонерні портфелі активів об'єктів прав інтелектуальної власності широко використовуються при злитті і поглинанні компаній, в спільних підприємствах, угодах, ліцензійних договорів та інших. Проблемою є руйнування інтелектуального виробництва, вихід інтелекту за кордон, нав'язування інтелектуальної потенціалу, також, у сучасних кризових умовах значна кількість підприємств не може дозволити собі займатися інноваціями за власний кошт, а нерозвиненість вітчизняного фондового ринку та складність у залученні кредитів, не дають змогу користуватися цими класичними інструментами залучення коштів. Висунуто положення про необхідність цілеспрямованого вирощування повноцінних суб'єктів інтелектуальної власності, забезпечення можливості їх ефективної реалізації, а також стимулювання взаємодії науково-технічних структур.
A position has been created according to which the introduction of an intellectual product has finally changed the relationship "man-nature". The general concept of intellectual property that reflects its essence is the rights to the results of intellectual activity of a person in the scientific, artistic, industrial and other spheres that are the object of civil law relations in the part of law, one can use and dispose of the re sults of his intellectual and creative activity. Intellectual property is considered as a system of economic, social and legal relations; as the reproduction of capital in modern conditions; as an effective way to generate income. It is revealed that intellectual property is not only a part of the scientific and technical process, but also the formation of the main financial flows, competitiveness. It has been put forward that intellectual property is the driving force of economic development, if the participants in economic relations have the opportunity to receive direct or indirect profits from the practical use of property rights. It is proved that the important contribution of the domestic intellectual capital to the development of the country's industrial complex promotes the renewal of its products and technologies, and this, in turn, supports business entities at a competitive level in domestic and foreign markets; management of intellectual property is becoming an important element of corporate governance. Joint stock portfolios of assets of intellectual property rights objects are widely used in mergers and acquisitions of companies, in joint ventures, transactions, licensing agreements and so on. The problem is the destruction of intellectual production, the output of intelligence abroad, the imposition of intellect ual potential, and in modern crisis conditions many enterprises can not afford to engage in innovations, and the underdevelopment of the domestic stock market and the difficulty in attracting loans do not allow these classical instruments to attract funds. A provision was made on the need for purposeful cultivation of full-fledged subjects of intellectual property, ensuring the possibility of their effective implementation, as well as stimulating interaction of scientific and technical structures.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39716
Appears in Collections:Вісник № 37
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_37_Hliznutsa_Rol_obiektiv.pdf588,28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.