Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39736
Title: Оптимізація управління дебіторською заборгованістю підприємства
Other Titles: Optimization of management of the debtorary debt of an enterprise
Authors: Борзенко, Володимир Іванович
П’ятак, Тетяна Вікторівна
Решетняк, Наталя Борисівна
Keywords: фінансово-господарська діяльність; дохід; підприємство-виробник; торгівельні посередники; конкурентна ціна; стимулювання; accounts receivable; income; manufacturer; resellers; competitive price
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Борзенко В. І. Оптимізація управління дебіторською заборгованістю підприємства / В. І. Борзенко, Т. В. П’ятак, Н. Б. Решетняк // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 47 (1323). – С. 8-12.
Abstract: Пропонується методика оптимізації управління дебіторською заборгованістю підприємства для підвищення ефективності його діяльності в кризових умовах. Методика включає, на першому етапі, групування споживачів по окремих кластерах на основі запропонованих критеріїв. На другому етапі розглядаються підходи, присвячені стратегії формування конкурентної ціни на продукцію підприємства. Ці підходи включають: збереження прибутку за визначений період; збільшення прибутку у відповідності з запланованою динамікою його зростання; зменшення прибутку з допустимим рівнем ризику у короткостроковій перспективі. Гнучке ціноутворення на товари підприємства, яке може забезпечити стійке положення на ринку, не повинно замикатися в межах одного вибраного підходу. Підхід до ціноутворення може змінюватися по досягненні бажаного результату, або визначенні його хибності, підтвердженого показниками діяльності за конкретний період. Вибір одного конкретного підходу для довгострокової перспективи не можна вважати доцільним, так як при швидкоплинній ситуації на ринку, можуть скластися неприйнятні умови для використання саме цього підходу. Третій етап передбачає стимулювання споживачів своєчасно погашати дебіторську заборгованість за рахунок формування конкурентної ціни та індивідуального підходу до її встановлення для кожного споживача. Індивідуальний підхід при формуванні ціни на товари визначається, з однієї сторони, вибраним підприємством підходом, а з другої сторони, умовами придбання товару покупцями. На основі визначення конкурентної ціни може бути перерахована величина дебіторської заборгованості з використанням одного з наведених підходів. Зроблено висновки, щодо можливості покращення платоспроможності підприємства у короткостроковому періоді за рахунок встановлення стимулюючих знижок при погашенні боргу.
A technique is proposed for optimizing the management of accounts receivable of an enterprise in order to increase the effectiveness of its activity in crisis conditions. The methodology includes, at the first stage, the grouping of consumers into individual clusters based on the proposed criteria. At the second stage, approaches related to the strategy of forming a competitive price for the company's products are considered. These approaches include: saving profits for a certain period; increase in profits in accordance with the planned dynamics of its growth; decrease in profit with an acceptable level of risk in the short term. Flexible pricing for enterprise products that can ensure a stable position in the market should not be locked in the framework of one chosen approach. The pricing approach may change when the desired result is achieved, or if it is found to be erroneous, confirmed by the performance indicators for a certain period. The choice of one specific approach for a long-term perspective cannot be considered expedient, since in a rapidly changing market situation, unacceptable conditions may arise for the use of this particular approach. The third stage provides for encouraging consumers to repay their receivables in a timely manner due to the formation of a competitive price and an individual approach to its establishment for each consumer. The individual approach to the pricing of goods is determined, on the one hand, by the approach chosen by the enterprise, and on the other hand, by the conditions for the purchase of goods by the buyers. On the basis of determining a competitive price, the amount of receivables can be recalculated using one of the above approaches. Conclusions about the possibility of increasing the solvency of the company in the short term due to the establishment of incentive discounts for debt repayment.
ORCID: orcid.org/0000-0001-8936-5759
orcid.org/0000-0001-6149-7952
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39736
Appears in Collections:Вісник № 47
Кафедра "Загальна економічна теорія"
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"
Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_47_Borzenko_Optymizatsiia_upravlinnia.pdf936,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.