Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39756
Title: Захист авторського права в мережі Internet
Other Titles: Protection of copyright in the network Internet
Authors: Глізнуца, Марина Юріївна
Іванова, Альона Олександрівна
Keywords: піратство; плагіат; Всесвітня організація інтелектуальної власності; світова комп'ютерна мережа; piracy; plagiarism
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Глізнуца М. Ю. Захист авторського права в мережі Internet / М. Ю. Глізнуца, А. О. Іванова // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 47 (1323). – С. 88-91.
Abstract: Значну роль в нашому сьогоденні починають займати комунікації. Кількість інформації, що оточує людину, зростає в геометричній прогресії. Яскравим проявом цих процесів є світова комп'ютерна мережа "Internet". До сфер, що більш стрімко розвиваються у світі можна віднести комунікації, електроніку, електронні засоби масової інформації, зв'язок. Цей процес настільки швидкий, що часом норми права не встигають за ним. Наприклад процес взаємодії людей з використанням електронних засобів комунікацій, коли багато дії здійснюються не в реальному світі, а у віртуальному. Можливості розвитку передачі даних через мережу Internet, вніс певний внесок в проблему захисту авторських прав в мережі. Дані фактори цілком і повністю змінили ставлення до використання і поширення об'єктів авторських і суміжних прав. В деякій мірі ці дії перетинають рамки правового поля, тому, мережа Internet сьогодні - це цілина для юриспруденції. Лише в процесі взаємодії проявляється правова картинка. На Заході норми регулювання відносин в мережі Internet більш-менш оформлені, а в Україні Internet - це правовий вакуум. Існує сформований зв'язок, який врегульовані нормою права. При відображенні цих відносин в Internet вони перетворюються настільки, що норми, які їх регулювали, залишаються в цьому разі, незатребуваними. Вони стають несумісними, незатребуваними в мережі Internet. Стрімкий розвиток інформаційних технологій придає можливість уявити яку завгодно інформацію, будь то музика, книга, графічні зображення, аудіовізуальні твори, у вигляді двійкового коду, послідовності нулів і одиниць і рівно в такій же формі розповсюдити ці твори в інтернеті, спрощуючи тим самим можливість незаконного копіювання об'єктів, які перебувають під захистом авторського права. Миттєвий розвиток мережі Internet стає причиною появи пробілів в законодавстві України, а так само створюються серйозні проблеми його застосування для захисту громадянами своїх прав і охоронюваних законом інтересів. У зв'язку з цим є сучасним дослідження з питання гарантованого захисту авторських прав в мережі Internet. Порушення авторських прав в мережі Internet-сьогоднішня проблема, яка, безсумнівно, викликає гостру необхідність захисту таких прав.
Communications are beginning to play a significant role in our present. The amount of information surrounding a person increases in geometric progression. A vivid manifestation of these processes is the global computer network "Internet". Areas that are more rapidly developing in the world can be attributed communications, electronics, electronic media, communications. This process is so fast that at times rules of law do not keep up with it. For example, the process of interacting with people using electronic communications, when many actions are carried out not in the real world, but in the virtual one. The opportunities for the development of data transmission through the Internet, has contributed somewhat to the problem of copyright protection on the network. These factors fully and completely changed the attitude to the use and distribution of copyright and related rights. To a certain extent, these actions cross the legal framework, therefore, the Internet today is the integral part of jurisprudence. Only in the process of interaction appears a legal picture. In the West, the rules of regulation of relations in the Internet are more or less executed, and in Ukraine Internet is a legal vacuum. There is a formed connection, which is regulated by the rule of law. When displaying these relationships in the Internet, they are transformed so that the rules that regulate them remain unclaimed. They become incompatible, unclaimed on the Internet. The rapid development of information technology gives you the opportunity to present whatever information you want, be it music, a book, graphic images, audiovisual works, in the form of a binary code, a sequence of zeros and units, and even in the same form to distribute these works on the Internet, thus simplifying the possibility of illegal copying objects that are protected by copyright. The rapid development of the Internet network is causing the emergence of gaps in the legislation of Ukraine, as well as serious problems with its application to protect citizens from their rights and protected by law interests. In this regard, there is a modern study on the issue of guaranteed copyright protection on the Internet. Violation of copyright in the Internet is a problem today, which undoubtedly calls for the urgent need to protect such rights.
ORCID: orcid.org/0000-0002-1845-3919
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39756
Appears in Collections:Вісник № 47
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_47_Hliznutsa_Zakhyst_avtorskoho_prava.pdf590,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.