Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39787
Title: Подолання опору організаційним змінам в контексті стратегічного розвитку сучасного підприємства
Other Titles: Supporting organizational changes in the context of the strategic development of a modern enterprise
Authors: Пантелєєв, Михайло Сергійович
Шматько, Наталія Михайлівна
Варв'янська, Вікторія Василівна
Балацко, Альона Романівна
Keywords: інноваційна політика; організаційна поведінка; стратегія розвитку персоналу; система управління змінами; innovation policy; organizational behavior; personnel development strategy
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Подолання опору організаційним змінам в контексті стратегічного розвитку сучасного підприємства / М. С. Пантелєєв [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 47 (1323). – С. 101-105.
Abstract: Сучасну організацію неможливо уявити без організаційних змін, бо саме середовище в котрому існує підприємство весь час змінюється, надзвичайно важливими залишаються питання ефективного управління та забезпечення стабільного розвитку підприємств, тому у статті досліджено актуальну проблему подолання спротиву змінам в організації. Проаналізовано роботи вчених-науковців, які розглядають питання управління змінами на підприємствах, але виявлено, що узагальнення причин неприйняття змін та запропонування алгоритму дій для подолання опору змінам на підприємстві потребує більш детального розгляду, саме поглиблене вивчення й побудова ефективної системи управління змінами допоможе підвищити рівень управління в організації, а саме завдяки влучній координації та інтеграції діяльності різних служб та підрозділів підприємств бо досягнення оперативних і стратегічних цілей суб'єктів господарювання завжди є пріоритетним. Ефективне управління змінами на підприємстві може бути дуже складним процесом, тому менеджери повинні своєчасно впроваджувати комплексні зміни, а саме у роботі з персоналом, у технологіях, що використовуються, або будуть використані на підприємстві, у певних вимогах до рівня компетенції фахівців та, безумовно до взаємодії із складним та змінним зовнішнім та внутрішнім середовищами; таким чином проаналізовані методи подоланні організаційними змінами. Розглянуто чинники впливу на організацію - це рушійні сили, які впливають на виробничо-господарську діяльність організації і забезпечують певний рівень отриманих результатів, запропоновано класифікувати їх за двома ознаками: рівень впливу та середовище впливу. Так як перша класифікація - за рівнем впливу містить елементи зовнішнього середовища, які і можуть бути причиною внесення певних змін в організацію. Однак, за допомогою другої класифікації - за середовищем впливу, можемо виділити різні види змін залежно від внутрішнього середовища організації. При цьому чинники зовнішнього середовища будуть теж причинами для організаційних змін, але окремі з них є їхніми елементами. Отже, на основі аналізу, запропоновано класифікацію організаційних змін, а саме, викреслити такі напрямки змін у чинниках внутрішнього середовища.
The current organization is impossible without organizational change, because it is an environment in which the company exists all the time, critical questions remain effective management and sustainable development of enterprises, so the article explores the actual problem of overcoming resistance to change in organizations. The analysis of scientists and researchers who consider change management in enterprises, but found that the generalization of the reasons of rejection of amendments and propose an algorithm of actions for overcoming resistance to change in the company needs more detailed examination, it is an in-depth study and construction of effective change management system will help to increase the level of control in the organization, precisely because of the proper coordination and integration of the activities of various services and divisions of enterprises for the achievement of operational and strategic ones. Lei of business entities is always a priority. Effective change management in the enterprise can be a very difficult process, so managers should promptly implement complex changes, namely HR, the technologies used or will be used in the enterprise, in particular requirements for the competence of professionals and, of course interaction with complex and variable external and internal environments; thus analyzing methods to overcome organizational changes. The factors impact on the organization - is the driving force affecting the production and economic activities of the organization and provide a certain level of the results, asked to classify them according to two criteria: level of exposure and environment impact. Since the first classification - by the level of influence contains elements of the environment, which may be the reason for making certain changes in the organization. However, with the help of the second classification - the medium of influence, we can distinguish different types of changes depending on the internal environment of the organization. At the same time, the factors of the environment will also be reasons for organizational changes, but some of them are their elements. Consequently, on the basis of analysis, the classification of organizational changes is proposed, namely, to exclude such areas of change in the factors of the internal environment.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7452-4710
orcid.org/0000-0002-4909-252X
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39787
Appears in Collections:Вісник № 47
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_47_Pantelieiev_Podolannia_oporu.pdf620,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.