Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39792
Title: Формування управлінської, маркетингової та інноваційної політика на підприємствах туристичної індустрії
Other Titles: Forming management, marketing and innovation policy in enterprises of the tourist industry
Authors: Перерва, Петро Григорович
Косенко, Андрій Васильович
Маслак, Марія Володимирівна
Матросова, Вікторія Олександрівна
Долина, Ірина Володимирівна
Keywords: туризм; гостинність; економіка; туристичні фірми; конкурентні переваги; tourism; hospitality; economy
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Формування управлінської, маркетингової та інноваційної політика на підприємствах туристичної індустрії / П. Г. Перерва [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 47 (1323). – С. 114-120.
Abstract: У статті проаналізовано сучасний стан світового і українського туристських ринків; виділені їх інноваційні особливості; дається характеристика сучасного споживача і його вимоги до туристського продукту; розглянуті сучасні організаційні форми управління організаціями індустрії туризму і маркетингові питання формування конкурентоспроможного бренду. Виділено найбільш важливі економічні сфери в діяльності туристичних фірм, до яких віднесено управління, маркетинг та інноваційна діяльність. Надана особлива увага тому, що формування у організації конкурентних переваг неможливо без знання особливостей ринку, на якому вона працює. Туристський ринок - це ринок послуг, так як послуги виступають основним предметом обміну і складають 80% всього обсягу продажів на розвинених туристських ринках. Туристська послуга - сукупність цілеспрямованих дій у сфері обслуговування, які орієнтовані на забезпечення і задоволення потреб туриста або екскурсанта, що відповідають цілям туризму, характеру та спрямованості туристської послуги, туру, туристського продукту, що не суперечать загальнолюдським принципам моралі і доброго порядку. Туристських послуг притаманні чотири характеристики, які відрізняють послугу від товару: невідчутність, нерозривність виробництва і споживання, мінливість і нездатність до зберігання.
The article analyzes the current state of the world and Ukrainian tourist markets; their innovative features are highlighted; the characteristics of a modern consumer and his requirements for a tourist product are given; modern organizational forms of management of organizations of the tourism industry and marketing issues of the formation of a competitive brand are considered. The most important economic spheres in the activity of tourist companies are allocated, which include management, marketing and innovative activity. Special attention is paid to the fact that formation in the organization of competitive advantages is impossible without knowledge of the characteristics of the market on which it operates. The tourist market is a market of services, since services are the main object of exchange and make up 80% of the total sales in the developed tourist markets. Tourist service is a set of purposeful actions in the field of service aimed at providing and satisfying the needs of a tourist or a sightsee which corresponds to the objectives of tourism, the nature and orientation of tourist services, tour, tourist product, which does not contradict the universal principles of morality and good order. Tourist services are characterized by four characteristics that distinguish the service from the product: intangibility, continuity of production and consumption, variability and inability to store.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3507-5497
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39792
Appears in Collections:Вісник № 47
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_47_Pererva_Formuvannia_upravlinskoi.pdf662,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.