Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39823
Title: Трудові ресурси підприємства: визначення та основні поняття
Other Titles: Labor resources of an enterprise: definitions and basic concepts
Authors: Юр'єва, Ірина Анатоліївна
Мартіросян, Наріне Ашотівна
Говорова, Євгенія Ігорівна
Keywords: ефективність; виробництво; організація; принципи; трудові відносини; трудовий потенціал; бізнес; колектив; наймання; заробітна плата; управління персоналом; labor; efficiency; production; organization; principles; labor relations; labor potential; business; collective; recruitment; personnel management
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Юр'єва І. А. Трудові ресурси підприємства: визначення та основні поняття / І. А. Юр'єва, Н. А. Мартіросян, Є. І. Говорова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 37 (1313). – C. 46-49.
Abstract: Створення виробництва залежить від людей, які працюють на підприємстві. Організація виробництва, оптимальні принципи відіграють важливу роль, водночас успіх компанії залежить від ефективності виробництва конкретних людей, їх знань, кваліфікації, здатності вирішувати проблеми. Трудові відносини – надскладна проблема бізнесу, особливо коли в колективі підприємства перебуває велика кількість людей. Трудові відносини містять у собі широке коло проблем, які пов'язані з організацією трудового процесу, навчання та найму, відбору, оптимальної системи заробітної плати, створення партнерства в компанії. Ефективність організації управління персоналом прямо впливає на конкурентні можливості і є одним з найважливіших показників створення підприємства. Кількість персоналу на підприємстві залежить від складності, характеру, трудомісткості виробництва та процесів управління, ступеня механізації, автоматизації, комп'ютеризації. У статті надана відмінність між поняттями "трудовий потенціал" і "робоча сила". Залежно від хара ктеру трудових функцій промисловий персонал поділяється на категорії. Вибір і розподіл працівників на основі принципів відповідності, перспективи та відбору. Основним завданням добору і розподілу персоналу є оптимальне розміщення персоналу залежно від поставленого завдання. При розв'язанні такого завдання слід враховувати придатність працівника до певного виду робіт, а також потрібно сформулювати вимоги до конкретної роботи та взяти до уваги особисті якості співробітників. Для добору і розподілу управлінських кадрів потрібно розглянути наступні показники: рівень кваліфікації; ділову активність; продуктивність; якість роботи; стиль і методи роботи; аналітичні здібності; здатність до навчання; участь в інноваційній діяльності; дисципліну; психологічна сумісність. Аналізуючи забезпечення трудовими ресурсами потрібно проводити порівняння між фактичною чисельністю персоналу та плановою чисельністю звітного періоду.
The creation of production depends on the people who work at an enterprise. Proper organization of production, optimal principles play an important role, but at the same time the success of the company depends on certain people’s production efficiency, their knowledge, skills, ability to solve problems. Labor relations are a very complicated business problem, especially when a large number of people are in the company's coll ective. Labor relations contain a wide range of problems that are related to the organization of labor process, trainin g and recruitment, selection of an optimal wage system, creating partnership in the company. Usually, a company's staff consists of direct production personnel and personnel engaged in the non-productive sphere. Effective organization of personnel management directly affects competitive opportunities and is one of the most important indicators of establishing an enterprise. The number of people employed at an enterprise depends on the complexity, nature, and labor intensity of production and management processes, the degree of mechanization, automation, and computerization. The article distinguishes between the concepts of "labor potential" and "labor force". Depending on the nature of a work function, industrial personnel can be divided into several categories. Selection and distribution of employees are based on the principles of compliance, prospects and turnover. The main task of selection and distribution of personnel is optimal allocation of personnel, depending on the task. When solving such a problem the following factors must be taken into account: an employee’s qualifications, business activity, overall performance, their labor quality, style and method of their work, analytical skills, learning ability, being innovative, disciplined, how psychologically compatible they are. In the analysis of labor supply, a more detailed comparison between the actual number of staff and the planned number of the reporting period should be made.
ORCID: orcid.org/0000-0002-8159-7763
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39823
Appears in Collections:Вісник № 37
Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_37_Yurieva_Trudovi_resursy.pdf583,25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.