Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39865
Title: Концепт та проблеми маркетингової діяльності
Other Titles: Concept and problems of marketing activity
Authors: Коляда, Тетяна Ігорівна
Кузьменко, Тетяна Сергіївна
Keywords: концепція маркетингу; сучасні проблеми маркетингу; соціально-етичний маркетинг; попит; збут; marketing concept; modern marketing problems; socio-ethical marketing
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Коляда Т. І. Концепт та проблеми маркетингової діяльності / Т. І. Коляда, Т. С. Кузьменко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 48 (1324). – С. 64-68.
Abstract: Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти щодо визначення сутності концепту і проблем маркетингової діяльності на сучасному етапі розвитку суспільства. Оговорене головне завдання маркетингу та що підприємство має визначити і на що має бути орієнтоване Розкрито поняття маркетингової структури на підприємстві та чому вона повинна відповідати, та під впливом чого змінюється концепція. Розглянуто внутрішні та зовнішні загальносвітові чинники, які викликають необхідність "перезавантаження" концепції маркетингу. Описано чому сприяла фетишизація маркетингу. Розібрано чому концепція маркетингу повинна мати двоєдиний вектор розвитку. Проаналізовано, які товари набувають додаткову цінність для споживачів, та за рахунок чого. Перелічені зарубіжні та вітчизняні науковці, які займалися питаннями концепту та проблем маркетингової діяльності. Розглянуто що потребують розроблені стратегічні концепції, підходи і дії щодо управління маркетинговою діяльністю. Оглянуто під впливом чого відбувалося формування концепції маркетингу. Досліджено концепцію соціально-етичного маркетингу (освіченого маркетингу, соціально-орієнтованого маркетингу, соціально-відповідального маркетингу). Розглянуто перші системні підходи до сутності концепції соціально-етичного маркетингу в роботах вчених. Описано п'ять умов завдяки яким соціально-етичний маркетинг здатний підтримувати оптимальний збут. Окреслено яких факторів вимагає концепція. Описано три концептуальні напрямки соціально-етичного маркетингу: соціальний, гуманістичний, екологічний. Описано який обсяг великих і складних проблем стоїть перед маркетологами. Перелічено фактори, які визначають платоспроможний попит. Перелічено які існують чотири типи відносин між попитом та потребами. Проаналізовано зв'язок реклами з маркетингом. Перелічено основні проблеми маркетингу та маркетингової діяльності. Також проаналізовано як розвиток суспільства вплинув на таку науку, як маркетинг.
The theoretical and practical aspects concerning definition of the essence of the marketing activity concept and problems at the present stage of development of society are analyzed. The main task of marketing, what the company should determine and what it should be oriented at are stated. The concept of the marketing structure at the enterprise is disclosed and why it should correspond, and under the influence of which the concept changes. The internal and external world factors, which cause the need to "reboot" the concept of marketing, are considered. The result of fetishization of marketing is described. Why the marketing concept should have a two-way vector of development is disassembled. Why marketing concept should have a dual development vector is disassembled. Which goods acquire additional value for consumers and due to what are analyzed. Foreign and domestic scientists dealing with the concept and problems of marketing activities are listed. It is considered what developed strategic concepts, approaches and actions for the management of marketing activities require. Under the influence of what was the formation of the concept of marketing is considered. The concept of socio-ethical marketing (educated marketing, social-oriented marketing, socially responsible marketing) has been studied. The first systematic approaches to the essence of the concept of socio-ethical marketing in the works of scientists are considered. Five conditions due to which social and ethical marketing is able to maintain optimal sales are described. It is defined what factors requires the concept. Three conceptual directions of social and ethical marketing are described: social, humanistic, ecological. Volume of large and complex problems faced by marketers is described. The factors that determine effective demand are listed. The four types of relationships between demand and needs are listed. The relationships of advertising with marketing are analyzed. The main problems of marketing and marketing activities are listed. It also analyzed how the development of society influenced such a science as marketing.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3515-9842
orcid.org/0000-0003-1749-1128
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39865
Appears in Collections:Вісник № 48

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_48_Koliada_Kontseptsii_ta_problemy.pdf766,15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.