Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39929
Title: Державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток, як інструмент ефективного його адміністрування
Other Titles: State financial control is after the inpayment of income tax, as an instrument of his effective administration
Authors: Шовкопляс, Тетяна Семенівна
Keywords: економіка; наповнення бюджету; податки; економічні процеси; economy; filling of budget
Issue Date: 2018
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Шовкопляс Т. С. Державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток, як інструмент ефективного його адміністрування / Т. С. Шовкопляс // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" (економічні науки) = Bulletin of the National Technical University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 48 (1324). – С. 42-45.
Abstract: У системі державного фінансового контролю за сплатою податку на прибуток підприємств в Україні наявні численні проблеми, які знижують його фіскальну ефективність, і тому вимагають інституційного, організаційного та методологічного удосконалення. Економічні реалії, статистика та різні оцінки експертів свідчать про тіньову діяльність в усіх складниках економічних процесів України. Несплата податків стала настільки звичним та поширеним явищем, що податок на прибуток підприємств мінімізують не тільки окремі підприємства, а й деякі галузі народного господарства та фінансово-промислові групи. В умовах розгортання кризових тенденцій, на фоні високих соціальних зобов'язань держави, загострилася проблема формування дохідної частини державного бюджету. Вагомим джерелом наповнення бюджет у залишається податок на прибуток підприємств, проте недосконалість законодавства та низький рівень державного фінансового контролю за діяльністю суб'єктів господарювання призводять до звуження бази оподаткування, зменшення податкових надходжень, нерівномірного та несправедливого податкового навантаження, порушення засад конкуренції, а отже – гальмування розвитку економіки в цілому. Метою є вивчення, узагальнення, обґрунтування теоретичних і методичних засад, практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансового контролю за обчисленням бази оподаткування та сплатою податку на прибуток. Удосконалено класифікацію проблемних вузьких місць здійснення державного фінансового контролю за визначенням бази оподаткування з податку на прибуток, що дозволяє сконцентруватися на відповідних напрямах підвищення ефективності його здійснення. Внесено доповнення в розроблений механізм виявлення та усунення ризиків несплати податку на прибуток на основі зв'язку між суб'єктами контролю вищого та нижчих рівнів, що надає прозорості інформаційному наповненню процесів ризиків, що дозволяє зробити певні висновки: державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток підприємств є складовою державного управління економіки в процесі перерозподілу валового внутрішнього продукту. Крім виконання мобілізуючої та контролюючої функцій, він повинний інформувати центри державного регулювання щодо виявлених недоліків процесів оподаткування та контролю, а також забезпечувати вжиття заходів щодо їх усунення. Природа прямого оподаткування, недостатній інституційний та законодавчий розвиток контролю за сплатою податку на прибуток потребують його складнішої організації, системи. На відміну від податкового, заходи державного фінансового контролю за сплатою податку на прибуток надають можливість диверсифікувати та посилити вплив на фінансово-господарську та управлінську діяльність суб'єктів господарювання, що уникають сплати податку.
In the state financial checking system after the inpayment of income tax enterprises in Ukraine there a re numerous problems that reduce him fiscal efficiency, and that is why require an institutional, organizational and methodological improvement. Economic realities, statistics and different estimations of experts, testify to shadow activity in all constituents of economic processes of Ukraine. Non-payment of taxes became so usual and widespread phenomenon, that an income tax enterprises not only separate enterprises but also some industries of national economy and financially-industrial groups minimize. In the conditions of development of crisis tendencies, on a background the high social obligations of the state, the problem of forming of profitable part of the state budget became sharp. The ponderable source of filling of budget is remained by an income tax enterprises, however imperfection of legislation and low level of state financial control after activity of subjects of menage result in narrowing of base of taxation, reduction of tax receivabless, uneven and unfair tax loading, violation of principles of competition, and thus is braking of development of economy on the whole. An aim is a study, generalization, ground of theoretical and methodical principles, practical recommendations in relation to perfection of financial control after the calculation of base of taxation and inpayment of income tax. It is improved: - classification of problem bottlenecks of realization of state financial control on determination of base of taxation from an income tax, that allows to be concentrated on corresponding directions of increase of efficiency of his realization. Addition is brought in the worked out mechanism of exposure and removal of risks of non-payment of income tax on the basis of connection between the subjects of control higher and more subzero levels, that gives to transparency to the informative filling of processes of risks, that allows to do certain conclusions,
ORCID: orcid.org/0000-0002-4855-9925
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39929
Appears in Collections:Вісник № 48
Кафедра "Економічний аналіз і облік"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2018_48_Shovkoplias_Derzhavnyi_finansovyi_kontrol.pdf586,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.