Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40110
Title: Algorithmic tools for optimizing the temperature regime of evaporator at absorption refrigeration units of ammonia production
Authors: Babichenko, A.
Kravchenko, Y.
Babichenko, J.
Krasnikov, I.
Lysachenko, I.
Velma, V.
Keywords: виробництво аміаку; установка абсорбційно-холодильна; випарник; витрата флегми; температура
Issue Date: 2018
Publisher: Технологический центр
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта
Citation: Algorithmic tools for optimizing the temperature regime of evaporator at absorption refrigeration units of ammonia production / A. Babichenko [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2018. – Vol. 4, № 2 (94). – P. 29-35.
Abstract: Проведено аналіз випарників абсорбційно-холодильних установок блоку вторинної конденсації виробництва аміаку як об’єктів керування. Визначені координати векторів стану, керування та зовнішніх збурень. Обґрунтована необхідність розв'язання задачi мiнiмiзацiї температури охолодження циркуляційного газу у випарниках для пiдвищення енергоефективностi виробництва. За результатами аналізу промислового апаратурно-технологічного оформлення блоків первинної i вторинної конденсації з'ясовані особливостi умов роботи випарника, що зумовлюють параметричну невизначенiсть у функцiонуваннi об’єктiв керування. Основна з таких невизначеностей пов’язана з керуючою дією витрати флегми. Методом математичного моделювання за розробленим алгоритмом визначені закономiрностi керуючої дiї витрати флегми на ефективнiсть процесiв теплообміну у випарниках абсорбцiйно холодильних установок. Встановлено екстремальний характер залежностi тепловогопотоку (холодопродуктивностi) та температури охолодження циркуляцiйного газу вiд витрати флегми. Максимальна холодопродуктивнiсть, а отже i мiнiмальна температура охолодження циркуляцiйного газу за певного температурного напору, обумовленi досягненням критичного режиму бульбашкового кипiння холодоагенту. Подальше збiльшення температурного напору з пiдвищенням витрати флегми сприяє встановленню перехiдного режиму i зниженню ефективностi поверхнi теплообмiну. Визначенi показники енергоефективностi виробництва амiаку, а саме витрати природного газу в умовах змiни керуючої дiї витрати флегми та значень координат вектора збурень. Розроблене алгоритмiчне забезпечення дозволяє здiйснити розв’язання задачi мiнiмiзацiї температури охолодження циркуляцiйного газу безградiєнтним способом крокового типу з використанням методiв одномiрного пошуку екстремуму. Показано, що за рахунок мiнiмiзацiї температури охолодження циркуляцiйного газу рiчна витрата природного газу може бути знижена в середньому на 500 тис. нм3.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40110
Appears in Collections:Кафедра "Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VEJ_2018_4_2_Babichenko_Algorithmic_tools.pdf710,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.