Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40143
Title: Толерантність освітнього середовища як умова творчого самовираження особистості
Other Titles: Toleration of educational surroundings as condition of creative self-expression of personality
Authors: Черемський, Максим Петрович
Keywords: повага до особистості; внутрішній світ особистості; самоактуалізація; взаємодія; мистецтво; respect to personality; Self-actualizing; art
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Черемський М. П. Толерантність освітнього середовища як умова творчого самовираження особистості / М. П. Черемський // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2018. – № 2. – С. 75-82.
Abstract: Розглянуто проблему значення толерантності для освітнього середовища та його вплив на творчий розвиток особистості. Автор, спираючись на власний досвід та досвід видатних вітчизняних і зарубіжних представників педагогіки і психології, доводить, що толерантність виступає не просто невід'ємною складовою педагогічної культури, а її визначальною атрибутивною властивістю. Автори стверджують, що навчання і виховання має спиратися на повагу до особистості, її індивідуальні особливості і можливості. Тому важливою умовою толерантності виступає знання про особистість, що дає змогу побудувати належний підхід до неї та її розвитку. Толерантність сприяє творчому самовираженню студента, генеруванню ним нових ідей та конструктивних рішень. І навпаки – творчість сприяє підвищенню рівня толерантності, а також рівня естетичної, морально-етичної та професійної культури студента. Освіта має змінити орієнтири та взяти за основу засади поваги до особистості, її духовного світу.
The problem of toleration in educational space and her influence on creative development of personality is considered. The toleration is inalienable component pedagogical culture. The authors argue that education might be based on respect to personality and her individual peculiarities and possibilities. Therefore, important condition is knowledge of personality, which gives possibility build to her fitting approach. The toleration is assisting for creative Self-expression of student and generative of new ideas and constructive decisions and vice versa – creativity is assisting raising level of toleration and level of aesthetic, moral-ethical and professional culture of student. The authors consider that the Ukraine education must be reorganized on principles of respect to personality and her spiritual world.
DOI: 10.20998/2078-7782.2018.2.08
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40143
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2018_2_Cheremskyi_Tolerantnist.pdf475,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.