Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40178
Title: Креативне мислення і генерація ідей у контексті стратегічного управління персоналом
Other Titles: Creative intelligence and ideas generation in the context of strategic management by personnel
Authors: Шматько, Наталія Михайлівна
Пантелєєв, Михайло Сергійович
Курченко, Альона
Keywords: креативне мислення; генерація ідей; стратегічне управління персоналом; інновації; новаторство; управління персоналом; креативність; creative thinking; generation of ideas; strategic management of personnel; innovations; innovation; personnel management; creativity
Issue Date: 2018
Publisher: Українська інженерно-педагогічна академія
Громадська організація "Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами"
Citation: Шматько Н. Креативне мислення і генерація ідей у контексті стратегічного управління персоналом [Електронний ресурс] / Н. Шматько, М. Пантелєєв, А. Курченко // Адаптивне управління: теорія і практика. Сер. : Економіка : електрон. наук. фахове вид. – 2018. – Вип. 5 (10). – 19 с. – URI: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/101/70, вільний (дата звернення 12.03.2019 р.).
Abstract: У статті розглянуто та розкрито поняття креативного мислення, як складного, багатопланового, неоднорідного поняття, яке охоплює різноманітні теоретичні й практичні напрями її вивчення. Деякі дослідники зазначають, що процес розуміння того, що таке креативність, сам потребує креативної дії; виявлено, що креативне мислення та генерація ідей у стратегічному управлінні персоналом сучасного підприємства дозволяє здійснити нові або унікальні підходи і отримати результати, які можуть бути названі корисними або прийнятними. Таке мислення описує те, як ми бачимо і розуміємо світ, наші основні переконання і нашу індивідуальність. Вміти генерувати свої ідеї та якісно впроваджувати ці ідеї у виробництві, бізнесі, керуванні персоналом, стратегічному управління сучасним підприємництвом тощо, тому креативне мислення називають однією з необхідних якостей 21 століття. Виділено одне із аспектів креативності – креативне мислення – один із різновидів мислення, що характеризується створенням суб'єктивно нового продукту та "новизною" щодо мотивації, мети, оцінок самої пізнавальної діяльності. Наголошено, що на сьогодні дуже багато дітей страждають через те, що їх батьки та вчителі не можуть розкрити їх креативність, а просто ставлять штамп "недостатньо розумний", це насамперед впливає на розвиток креативності у майбутньому, на нездатність персоналу вийти "за рамки" книжкових знань, не спроможність оперативно реагувати на плинність зовнішнього та внутрішнього середовища. Якщо ввести таке поняття у стратегічне управління персоналом, як креативне мислення та генерація ідей, то це дасть можливість: вирощувати спеціалістів різних областей спираючись на їхні таланти; робітники будуть витрачати менше часу на пошук свого покликання, а будуть розвиватися в обраній сфері; робота стане більш цікавою, ідеї більш інноваційними. Отже, необхідно корегувати з саму застарілу систему управління персоналом, щоб в майбутньому ми не мали потреби у висококваліфікованих, ризикових, інноваційних, креативних кадрах. Створювати умови для розвитку креативності у персоналу організації, особливо при стратегічному управління персоналом сучасної організації.
In the article, the concept of creative thinking, as a complex, multifaceted, heterogeneous concept that covers various theoretical and practical directions of its study, is considered and solved. Some researchers point out that the process of understanding what such creativity itself requires creative action; It has been discovered that creative thinking and the generation of ideas in the strategic management of the modern enterprise personnel allow for new or unique approaches and to obtain results that may be called useful or acceptable. This thinking describes how we see and understand the world, our basic beliefs and our individuality. Being able to generate ideas and to implement these ideas in production, business, personnel management, strategic management of modern entrepreneurship, etc., therefore, creative thinking is called one of the necessary qualities of the 21st century. One of the aspects of creativity is emphasized - creative thinking - one of the varieties of thinking, characterized by the creation of a subjectively new product and "novelty" in terms of motivation, purpose, assessments of the cognitive activity itself. It is stressed that today many children suffer from the fact that their parents and teachers can not disclose their creativity, but simply put the stamp "not enough intelligent", this primarily affects the development of creativity in the future, the inability of staff to go beyond the scope of book knowledge, the ability to respond promptly to the fluidity of the external and internal environment. By introducing such a concept into strategic human resources management, such as creative thinking and the generation of ideas, it will enable: to grow specialists from different fields based on their talents; workers will spend less time looking for their vocation, but will develop in the chosen field; the work will become more interesting, ideas are more innovative. Therefore, it is necessary to adjust from the most outdated system of personnel management so that in the future we did not have the need for highly skilled, risky, innovative, creative personnel. To create conditions for the development of creativity in the personnel of the organization, especially with the strategic management of the personnel of the modern organization.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4909-252X
orcid.org/0000-0001-7452-4710
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40178
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Shmatko_Kreatyvne_myslennia.pdf706,34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.