Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40285
Title: Розвиток управлінського потенціалу майбутніх менеджерів у вищій школі засобами тренінгових технологій
Other Titles: Development of managing potential of future managers in higher school by training technologies
Authors: Воробйова, Євгенія Вячеславівна
Чеботарьов, Микола Корнійович
Keywords: професійна підготовка менеджерів; тренінгові технології; інтерактивні методи навчання; навчально-виховний процес; потенціал; professional training of managers
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Воробйова Є. В. Розвиток управлінського потенціалу майбутніх менеджерів у вищій школі засобами тренінгових технологій / Є. В. Воробйова, М. К. Чеботарьов // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2018. – № 4. – С. 28-44.
Abstract: Висвітлено особливості організації професійної підготовки менеджерів у вищій школі, у якій використовують інтерактивні методи та форми навчання, що виступають запорукою розвитку управлінського потенціалу, соціально-психологічної та управлінської компетентності майбутніх менеджерів. Також визначено, що широке використання інтерактивних методів навчання в процесі професійної підготовки сприяє активній розумовій та практичній діяльності, розвиває пізнавальні інтереси та здібності, творче мислення, уміння й навички самостійної та розумової праці, що сприяє подальшій активності у постійному оволодінні знаннями та використанням їх на практиці у професійній діяльності. Стаття містить пропозиції щодо використання авторських тренінгів у навчально-виховному процесі з метою розвитку управлінського потенціалу майбутніх менеджерів.
The features of the organization of professional training of managers in higher education are highlighted, in which they use interactive methods and forms of education, which are the key to the development of managerial potential, socio-psychological and managerial competence of future managers. It is also determined that the widespread use of interactive teaching methods in the process of vocational training promotes active mental and practical activities, develops cognitive interests and abilities, creative thinking, skills and skills of independent and mental labor, promotes further activity in the constant mastery of knowledge and their use in practice. professional activity. The article contains proposals on the use of copyright trainings in the educational process in order to develop the managerial potential of future managers.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3915-7705
DOI: 10.20998/2078-7782.2018.4.03
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40285
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2018_4_Vorobiova_Rozvytok_upravlinskoho.pdf598,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.