Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40448
Title: Imitation model of support for decision-making based on assessment of the situation by operators of the automated air traffic control system
Other Titles: Імітаційна модель підтримки прийняття рішень з оцінки обстановки операторами автоматизованої системи управління повітряним рухом
Authors: Dmitriiev, O.
Borozenec, I.
Shilo, S.
Kalimulin, T.
Keywords: simulation modelling; operator activity; situation assessment; IM; діяльність оператора; прийняття рішення
Issue Date: 2018
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Imitation model of support for decision-making based on assessment of the situation by operators of the automated air traffic control system / O. Dmitriiev [et al.] // Сучасні інформаційні системи = Advanced Information Systems. – 2018. – Т. 2, № 3. – С. 30-35.
Abstract: A human-operator cannot conduct a situation assessment in a timely manner and to react in a proper manner when situation changes. The problem is worsening with the uncertain procedure of selection of dispatchers for duty shifts in control centers and their adequate preparation to carry out the tasks for intended purpose. This doesn’t allow to reach the adequate level of competency during the process of their professional activities. Aim of the article. Developing an imitation model of the operator's complex activities to make a decision based on the situation assessment. The results of thework. The analysis of automated air traffic control system (AATCS) operator activities while assessing the situation with use of existing automation complexes allowed to identify following limitations of informational support of AATCS, which are influencing the effectiveness of its work. Most of the time of situation assessment (up to 41%) is spent by operator to receive additional information from another decision makers and informational elements, showed as part of informational model (IM). These time expenditures are due to low level of information content of information elements presented as part of IM and which are not corresponding to the character of the operator's activity in situation assessment. Methods for reducing the errors of the ACS operator can be divided into the following groups: automation of the most complex operations; introduction of information redundancy at the stage of designing systems for ensuring operators activities; increasing the workload of operators; advanced training for the operator; increased responsibility for errors with increasing interest in error - free operation etc. The generalized analysis of the operator's activity is conducted, the features of the operator's work with the information model are marked; the directions of the conceptual model formation in the decision-making process during the situation assessment are determined; simulation modeling has been carried out and a model of the operator's activity has been developed for the study of the activities of decision-makers during the situation assessment; giving the estimation of time expenses for performance of the various actions connected with the analysis of information models in various conditions.
Людина-оператор не може своєчасно проводити оцінку ситуації і реагувати належним чином при зміні ситуації. Проблема посилюється невизначеною процедурою відбору диспетчерів для чергових змін в центрах управління і їх адекватної підготовкою до виконання завдань за призначенням. Це не дозволяє досягти достатнього рівня компетентності в процесі їх професійної діяльності. Розробка імітаційної моделі комплексної діяльності оператора для прийняття рішення на основі оцінки ситуації. Аналіз діяльності оператора при оцінці ситуації з використанням існуючих автоматизованих комплексів дозволив виявити наступні обмеження інформаційної підтримки системи, які впливають на ефективність його роботи. Велику частину часу оцінки ситуації проводить оператор для отримання додаткової інформації від інших ОПР та інформаційних елементів, показаних як частина ІМ. Ці часові витрати обумовлені низьким рівнем інформаційного наповнення інформаційних елементів, представлених як частина ІМ, і не відповідають характеру діяльності оператора при оцінці ситуації. Методи скорочення помилок оператора АСУ можна розділити на наступні групи: автоматизація найскладніших операцій; впровадження інформаційної надмірності на етапі проектування систем для забезпечення діяльності операторів; збільшення робочого навантаження операторів; підвищення кваліфікації для оператора. Проведено узагальнений аналіз діяльності оператора, виділені особливості роботи оператора з інформаційною моделлю; визначено напрями формування концептуальної моделі прийняття рішень щодо оцінки обстановки; для дослідження діяльності осіб, що приймають рішення при оцінці обстановки, проведено імітаційне моделювання та розроблена модель діяльності оператора; наведено оцінку витрат часу на виконання різних дій, пов'язаних з аналізом інформаційних моделей в різних умовах.
DOI: 10.20998/2522-9052.2018.3.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40448
Appears in Collections:Кафедра "Обчислювальна техніка та програмування"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AIS_2018_2_3_Dmitriiev_Imitation_model.pdf386,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.