Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40618
Title: Структурна модель системи управління програмами розвитку на підприємстві
Other Titles: Structural model of management system of development programs at the enterprise
Authors: Чернова, Людмила Сергіївна
Keywords: проект; інформаційні додатки; облік часу; project; program management; information applications
Issue Date: 2019
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Чернова Л. С. Структурна модель системи управління програмами розвитку на підприємстві / Л. С. Чернова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2 (1327). – С. 50-59.
Abstract: В сучасній організації автоматизовані майже усі дії, але щодо діяльності, що могла б максимально сприяти успіху організації (а саме такою діяльністю є робота над програмами розвитку), то саме вона досить часто проводиться в умовах недостатньої системної підтримки або за повної її відсутності. Організації, що усвідомлюють потребу в управлінні програмами на підприємствах, повинні впроваджувати системи, необхідні для підтримки та забезпечення розвитку такої можливості. Послідовність виконання взаємопов'язаних проектів програми й управління взаємозалежностями, що існують між ними, а також впливом, який вони здійснюють для отримання переваг підприємством, - усе це потребує визначеного рівня координації, набагато більш складної у порівнянні з управлінням окремими проектами. Для вирішення цієї задачі автором рекомендовано використовувати системи управління програмами. Системи, що забезпечують управління програмами розвитку на підприємстві, значно перевершують можливості типових "настільних" інструментів управління проектами й приносять усій організації набагато більше цінності Саме використовуючи можливості системи управління програмами на підприємстві для стандартизації проектів, складання єдиної звітності й створення абсолютної прозорості проектів, підприємство може домогтися скорочення витрат на додаткові ресурси, зменшення вартості навчання, зниження ризиків, пов'язаних із проектами, з одночасним збільшенням показника корисного використання ресурсів, вдосконалення управління проектами, відтворюваності процесів й підвищення ефективності розгортання програм. Використовуючи основні можливості системи управління програмами, підприємство отримує можливість вдосконалити процеси прийняття рішень, підвищити гнучкість, узгодженість та створити єдину спрямованість дій, що в цілому значно укріплює конкурентоспроможність підприємства та його місце на ринку.
In today’s organization, almost all actions are automated, but in terms of activities that could maximally contribute to the success of the organization (namely, such activity is the work on development programs), it is often done in conditions of insufficient system support or its complete absence. Organizations aware of the need to manage enterprise applications should implement the systems needed to maintain and develop such an opportunity. The sequence of implementation of interrelated projects of the program and management of interdependencies, existing between them, as well as the influence they exercise to obtain the benefits of the enterprise, all this requires a certain level of coordination, which is much more complex than the management of individual projects. To solve this problem, the author recommends the use of program management systems. Systems that provide management of development programs at the enterprise far outweigh the possibilities of typical "desktop" project management tools and bring the whole organization much more value. Using the capabilities of an enterprise program management system for standardizing projects, drawing up unified reporting and creating absolute transparency of projects, an enterprise can reduce costs for additional resources, reduce training costs, reduce project risks, while simultaneously increasing the value of resources, improving management projects, process reproducibility and increased program deployment efficiency. Using the basic capabilities of the program management system, an enterprise gets the opportunity to improve decision-making processes, increase flexibility, consistency and create a common direction of action, as a whole, significantly enhances the competitiveness of an enterprise and its place in the market.
DOI: 10.20998/2413-3000. 2019.1327.8
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40618
Appears in Collections:Вісник № 02. Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_2_Chernova_Strukturna_model.pdf918,7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.