Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40867
Title: Узгодження складових проектного середовища технологічних систем збирання врожаю сільськогосподарських культур
Other Titles: Structural analysis of harvesting technological systems projects
Authors: Луб, Павло Миронович
Шарибура, Андрій Остапович
Сидорчук, Леонід Леонідович
Пукас, Віталій Леонідович
Keywords: проекти збирання; стохастичність; моделювання; збирання врожаю культур; технологічні процеси; harvesting projects; environment; modelling
Issue Date: 2019
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Узгодження складових проектного середовища технологічних систем збирання врожаю сільськогосподарських культур / П. М. Луб [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2 (1327). – С. 66-72.
Abstract: Проаналізовано складові проектного середовища технологічних систем збирання врожаю сільськогосподарських культур. Виокремлено чинники зовнішнього та внутрішнього проектного середовища. Означено зв'язки щодо їх впливу на ефективність продукту проектів. Виокремлено складові, які необхідно врахувати під час розвитку проектів технологічних систем збирання врожаю сільськогосподарських культур. Означено часткові методики виробничих спостережень та комп'ютерних експериментів, які розроблено для моделювання віртуальних проектів відповідних технологічних систем. Представлено загальну схему методики узгодження складових проектного середовища технологічних систем збирання врожаю сільськогосподарських культур. Наведено переваги застосування методів статистичного імітаційного моделювання для врахування сукупного впливу некерованих та стохастичних складових проектного середовища на своєчасність робіт та ефективність реалізації цих проектів. Означено доцільність встановлення вартісних оцінок (цінності) реалізації проектів технологічних систем на підставі функціональних показників ефективності технологічних процесів збирання врожаю цукрових буряків. Для цього використано методи статистичного імітаційного моделювання із багаторазовою ітерацією віртуальних проектів відповідних технологічних систем. Це дало змогу врахувати вплив стохастичних чинників проектного середовища та отримати функціональні показники у ймовірнісному виразі. Виконано комп'ютерні експерименти та опрацьовано їх результати із застосуванням методів математичної статистики. Встановлено залежність оцінок математичного сподівання обсягів незібраних площ від часу запуску проектів збирання врожаю цукрових буряків та їх виробничої площі для заданого технічного забезпечення. Отримані залежності використано для оптимізаційних розрахунків та представлено їх результати. За цими результатами встановлено, що оптимальне значення виробничої площі буде змінюватися за різного часу запуску проектів та незмінного технічного забезпечення проектів збирання врожаю сільськогосподарських культур.
The components of the technological systems project environment of agricultural crops harvesting are analyzed. The factors of the external and internal project environment are singled out. The connections оf their impact on the effectiveness project product have been identified. The components that need to be taken into account during the development of the harvesting crops technological systems projects are singled out. Partial methods of the production observations and computer experiments that are developed for virtual projects simulation of corresponding technological systems are described. The general scheme of the components coordination method of environment project of agricultural crops harvesting technological systems is presented. The advantages of statistical simulation methods using for taking into account the combined effect of uncontrolled and stochastic components of the environment project on the timeliness of work and the implementation effectiveness of these projects are presented. The expediency of establishing cost estimations (values) of technological systems projects implementation on the basis of functional indicators of efficiency of the harvesting sugar beets technological processes is indicated. For this purpose, have been used the statistic al simulation methods with multiple iteration of virtual projects of corresponding technological systems.
ORCID: orcid.org/0000-0001-9600-0969
orcid.org/0000-0001-7329-8774
orcid.org/0000-0003-4216-8808
orcid.org/0000-0002-0083-7359
DOI: 10.20998/2413-3000.2019.1327.10
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40867
Appears in Collections:Вісник № 02. Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_2_Lub_Uzghodzhennia_skladovykh.pdf588,1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.