Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40875
Title: Механізм формування портфелю наукових проектів закладів вищої освіти в рамках інноваційної діяльності
Other Titles: The mechanism of formation of a portfolio of research projects of higher education institutions within innovation programs
Authors: Пітерська, Варвара Михайлівна
Keywords: управління ризиками; заклад вищої освіти; науково-технічна діяльність; portfolio; risk management; scientific project; higher education institution
Issue Date: 2019
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Пітерська В. М. Механізм формування портфелю наукових проектів закладів вищої освіти в рамках інноваційної діяльності / В. М. Пітерська // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Strategic management, portfolio, program and project management : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2 (1327). – С. 36-42.
Abstract: Пропонується механізм формування та управління портфелями наукових проектів закладів вищої освіти на основі ризико-орієнтованого підходу. Наявні методи управління інноваційною діяльністю не дають змогу кількісно оцінити всю множину ризиків в процесі реалізації інноваційних проектів, що не дозволяє розподілити їх між різними учасниками таких проектів таким чином, щоб врахувати інтереси всіх стейкхолдерів інноваційної діяльності. Статистика продемонструвала негативні результати щодо проведення наукових досліджень та їх впровадження в Україні в останні десятиріччя. В основі такого становища лежать дві основні причини – економічна (недостатнє фінансування) й організаційна (неефективне управління державними закладами). Розроблено механізм формування портфелю наукових проектів закладів вищої освіти, що дозволяє здійснювати управління науковою діяльністю закладів вищої освіти на основі моделей ризик-менеджменту. В роботі запропоновано метод, згідно з яким результати наукового проекту оцінюються за показниками стратегічних цілей. Інтегрований показник ефективності проекту визначається як довжина траєкторії, пройдена закладом вищої освіти в напрямку бажаного стану. Запропоновані моделі та методи управління інноваційною діяльністю закладів вищої освіти були використані при управлінні науковою діяльністю Одеського національного морського університету. Впровадження портфельного методу управління науковою діяльністю дозволило досягти стратегічної мети університету в рамках реалізації місії інноваційної програми. Потенційні проекти, розташовані в порядку зменшення рейтингу формують портфель у такій послідовності – у портфель включаються: всі наукові проекти, що були розпочаті у минулому році; наукові проекти, що були завершені у минулому році, але які потребують доопрацювання (наприклад, вирішення питань впровадження результатів); з розгляду виключаються "ризиковані" проекти, для яких значення коефіцієнту досяжності цілей менше 0,5; включаються наукові проекти із запропонованих потенційними науковими керівниками по мірі зменшення їхнього рейтингу.
Mechanism is proposed for the formation and management of portfolios of research projects of higher educational institutions on the basis of a risk-based approach. The existing methods of innovation management do not allow to quantify all the many risks in the implementation of innovative projects, which does not allow to distribute them among various participants of such projects in such a way as to take into account the interests of all stakeholders of innovation activities. Statistics showed negative results on the conduct of scientific research and their implementation in Ukraine in recent decades. This situation is based on two main reasons – economic (insufficient financing) and organizational (ineffective management of public institutions). A mechanism of forming a portfolio of research projects of higher educational institutions has been developed, which allows for managing scientific activities of institutions of higher education based on risk management models. The paper proposes a method according to which the results of a research project are evaluated by indicators of strategic goals. An integrated project performance indicator is defined as the length of the trajectory traveled by the higher education institution towards the desired state.
ORCID: orcid.org/0000-0001-5849-9033
DOI: 10.20998/2413-3000.2019.1327.6
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/40875
Appears in Collections:Вісник № 02. Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_2_Piterska_Mekhanizm_formuv.pdf549,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.