Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41113
Title: Моделі і методи оброблення транзакцій композитних застосунків у розподілених комп'ютерних системах
Other Titles: Models and methods of processing transactions of composite applications in heterogeneous distributed computer systems
Authors: Бульба, Сергій Сергійович
Science degree: кандидат технічних наук
Thesis level: кандидатська дисертація
Code and name of the discipline: 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти
Thesis department: Спеціалізована вчена рада Д 64.050.14
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Кучук Георгій Анатолійович
Committee members: Качанов Петро Олексійович
Кондрашов Сергій Іванович
Ліберг Ігор Геннадійович
Keywords: композитний застосунок; транзакції; показник утилізації ресурсів; збалансованість навантаження; комп'ютерні системи; хмарне середовище; віртуальний час; обчислювальні середовища; оптимальний план розподілу; дисертації; composite application; transactions; resource utilization rate; load balancing; computer systems; cloud environment; virtual time; computing environments; optimal distribution plan
УДК: 004.415:004.075:004.031.43(043.3)
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Бульба С. С. Моделі і методи оброблення транзакцій композитних застосунків у розподілених комп'ютерних системах [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.05 : галузь знань 12 / Сергій Сергійович Бульба ; наук. керівник Кучук Г. А. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 143 с. – Бібліогр.: с. 121-132. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти (123 – Комп'ютерна інженерія). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Міністерство освіти і науки України, Харків, 2019. Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання розробки методів і засобів розподілу ресурсів між композитними застосунками в розподіленому середовищі з метою підвищення якості виконання композитних застосунків. Метою роботи є підвищення ефективності використання ресурсів розподілених комп'ютерних систем на основі розроблення нових та удосконалення існуючих моделей і методів оброблення транзакцій композитних застосунків. У дисертаційній роботі вперше запропонована математична модель процесу розподілу ресурсів між композитними застосунками у розподіленому хмарному середовищі, яка на відміну від існуючих, враховує часові вікна за допомогою введення віртуального часу на протязі розглядаємого часового інтервалу обробки інформації, що дозволяє враховувати періодично виникаючі обмеження щодо доступності певних ресурсів. Вдосконалено критерій оцінки якості розподілу ресурсів розподіленого хмарного середовища, який на відміну від існуючих використовує показник утилізації ресурсів, що дозволило підвищити збалансованість навантаження при виконанні транзакцій композитних застосунків. Набув подальшого розвитку метод планування виконання транзакцій композитних застосунків за рахунок сумісного використання жадібного, кластеризаційного та мурашиного алгоритмів оптимізації, що дозволило зменшити час виконання оптимального плану транзакцій у порівнянні з існуючими методами у середньому до 8%.
Dissertation for the degree of candidate of technical sciences (doctor of philosophy) in specialty 05.13.05 – computer systems and components (123 – Computer engineering). – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2019. The dissertation is devoted to solving the problem of resource allocation between composite applications in distributed cloud environments on the basis of mathematical model development (mathematical models and methods) of transaction processing of a composite application. The aim of the work is to increase the efficiency of the use of distributed computer systems resources, based on the development of new and improved existing models and methods of handling the transactions of composite applications. In the dissertation the mathematical model of the process of distribution of resources between composite applications in a distributed cloud environment was proposed for the first time, which, in contrast to the existing ones, takes into account time windows by introducing virtual time during the considered time interval of information processing, allowing to take into account periodically arising restrictions on availability of certain resources. The criterion for assessing the quality of distribution of distributed, cloud-based resources is improved, which, unlike existing ones, uses the utilization rate of resources, and allowed to increase the balance of load when executing transactions of composite applications. Has further developed the method of planning the implementation of transactions of composite applications due to the joint use of greedy, clustering and ant methods of optimization, which reduced the time to execute the optimal plan of transactions in comparison with existing methods up to 8%.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41113
Appears in Collections:05.13.05 "Комп'ютерні системи та компоненти"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
titul_dysertatsiia_2019_Bulba_Modeli_i_metody.pdfТитульний лист, анотації, зміст464,32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
literatura_dysertatsiia_2019_Bulba_Modeli_i_metody.pdfСписок використаних джерел292,36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Kovalenko_A_A.pdfВідгук1,17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Mozhaiev_O_O.pdfВідгук1,25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.