Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41288
Title: CALS-концепція логістичної підтримки життєвого циклу озброєння та військової техніки: національні аспекти впровадження
Other Titles: CALS-concept of weapons and military equipment life cycle logistic support: national aspects of implementation
Authors: Скворчевський, Олександр Євгенович
Keywords: CALS-концепція; інтегрована логістична підтримка; військова техніка; вартість життєвого циклу; логістика ефективності; життєвий цикл продукту; озброєння; CALS-concept; integrated logistics support; weapons; military equipment; life-cycle cost; performance-based logistics
Issue Date: 2019
Publisher: Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
Citation: Скворчевський О. Є. CALS-концепція логістичної підтримки життєвого циклу озброєння та військової техніки: національні аспекти впровадження // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence. – 2019. – № 1 (34). – С. 45-52.
Abstract: В статті обґрунтована актуальність впровадження інтегрованої логістичної підтримки життєвих циклів зразків озброєння та військової техніки, що проектується, виробляються, експлуатуються та утилізуються в Україні. Показано, що найбільш ефективним та розповсюдженим у світі інструментом реалізації інтегрованої логістичної підтримки є CALS-концепції (Continuous Acquisition and Life Cycle Support concept). Лідером в обраному напрямку досліджень є Сполучені штати Америки, де CALS-концепція зародилася в середині 80-х років ХХ ст. Сьогодні, не зважаючи на дуже високий рівень стандартизації у сфері CALS-технологій та систем існують національні особливості імплементації CALS-концепції в практику менеджменту життєвого циклу зразків озброєння та військової техніки різних країн. Метою статті є виявлення викликів, які можуть виникнути на шляху впровадження CALS-концепції в український оборонно-промисловий комплекс та силові структури. Поставлена задача вирішувалась шляхом аналізу та узагальнення досвіду впровадження інтегрованої логістичної підтримки життєвого циклу зразків озброєння та військової техніки (на основі CALS-технологій та систем) в країнах членах NATO, які за територію, військовим, промисловим, науковим потенціалом можна порівняти з Україною. У якості таких країн були обрані Французька Республіка, Іспанія, Італія, Німеччина. Виділені виклики та шляхи їх подолання, характерні для кожної із країн. Показано як цей досвід може бути застосований в Україні. Так досвід Французької Республіки обґрунтовує доцільність інтеграції наявних в державі інформаційних систем, наприклад різного роду реєстрів, системи Прозорро тощо, до інформаційних систем підтримки життєвого циклу озброєння та військової техніки. Досвід Іспанії важливий для прозорого ціноутворення вартості життєвого циклу. Італія впроваджує останню тенденцію в цій галузі – логістику ефективності. В Німеччині існує CALS-форум – платформа для об’єднання та обміну досвідом спеціалістів в цій галузі. Дані дослідження мають стати фундаментом для подальшого розвитку CALS-систем для озброєння та військової техніки, що розробляються та модернізуються в Україні в умовах гібридної війни.
The topicality of implementation of life cycle integrated logistic support for weapons and military equipment that are designed, manufactured, operated and disposed in Ukraine is substantiate in the article. It was shown that the most effective and widespread in the world tool for implementing integrated logistics support is the CALS-concept (Continuous Acquisition and Life Cycle Support). The United States of America is the leader in this field, where the CALS-concept was originated in the mid-80s. Today, despite the very high level of standardization in the field of CALS technologies and systems, there are national peculiarities of the implementation of the CALS concept in the practice of weapons and military equipment life cycle management for different countries. The challenges identification that may arise in the way of the implementation of the CALS concept in the Ukrainian defence industry and security forces is the purpose of the article. The task was solved by analysing and summarizing the experience of introducing life cycle integrated logistical support for armaments and military equipment (based on CALS technologies) in NATO member countries, which can be compared with Ukraine in territory, military, industrial and scientific potentials. The next countries were chosen: The French Republic, Spain, Italy and Germany. For each country were identified the most important challenges and ways of their overcome. The article shows how this experience can be useful for Ukrainian defense industry and Armed Forces. The experience of the French Republic substantiates the expediency of integrating the information systems existing in the state, for example, various kinds of registries, the Prozorro system, etc. with information systems support the life cycle of. The Spanish experience is important for transparent pricing of life cycle of weapons and military equipment. Italy introduces the latest trend in this area – performance-based logistics. There is a CALS-forum of Germany – a platform for uniting and sharing the experience of specialists in this field. These studies should be the basement for the further development of CALSsystems and technologies for Ukrainian weapons and military equipment, which will be developed and upgraded in a hybrid war.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4572-7305
DOI: 10.33099/2311-7249/2019-34-1-45-52
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41288
Appears in Collections:Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Skvorchevskyi_CALS-konts_lohist_pidtrymky.pdf1,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.