Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41672
Title: Експериментальне дослідження контактної взаємодії кулькового поршня радіальної гідропередачі з профільованою біговою доріжкою
Other Titles: Experimental research of contact interaction of radial hydrotransmission’s ball roller with profiled background
Authors: Ткачук, Микола Миколайович
Грабовський, Андрій Володимирович
Ткачук, Микола Анатолійович
Хлань, Олександр Володимирович
Саверська, Марія Сергіївна
Ткачук, Ганна Володимирівна
Keywords: напружено-деформований стан; кінематично генерована поверхня; контактний тиск; гідрооб'ємна передача; двигун внутрішнього згоряння; stress-strain state; kinematically generated surface; radial hydrovolumetric drive
Issue Date: 2019
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Експериментальне дослідження контактної взаємодії кулькового поршня радіальної гідропередачі з профільованою біговою доріжкою / М. М. Ткачук [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Машинознавство та САПР = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Engineering and CAD : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 7 (1332). – С. 134-147.
Abstract: Експериментальні дослідження взаємодії кулькового поршня радіальної гідропередачі із біговою доріжкою здійснювалися з використанням методу контактних відбитків, орієнтованого на технологію із застосуванням чутливих до контактного тиску плівок. Результати дослідження контактної взаємодії кулькового поршня радіальної гідрооб'ємної передачі із її статорним кільцем (із біговою доріжкою складного поперечного профілю) однозначно свідчать про справедливість чисельно визначених тенденцій зміни картини розподілу контактного тиску при варіюванні форми бігової доріжки та властивостей проміжного шару. При цьому прослідковується збіжність як форми областей контакту та розподілів контактного тиску, так і характеру їх збурення при зміні тих чи інших чинників. При зміні радіуса поперечного перерізу бігової доріжки від значення, меншого за радіус поршня, до більшого відбувається поступовий перехід від двох краплевидних контактних плям до однієї гантелевидної, а надалі – до еліпсовидної. Контактний тиск при цьому змінює свій розподіл, знижуючи максимум на периферії та поступово змінюючи розташування максимуму на центральне. При цьому у геометричному центрі можливого контакту спочатку (зі зростанням критичної сили) контактний тиск нульовий, потім зростає, набуваючи локального мінімуму, а врешті – глобального максимуму (за певних параметрів геометричної форми та рівня навантаження).
Experimental research of the interaction of the radial hydrotransmission’s ball roller with a treadmill were carried out using the contact marks method, oriented on the technology, using sensitive to the contact pressure of the films. The research results of contact interaction of the ball piston of the radial hydrotransmission with its stator ring (with a treadmill of complex transverse profile) clearly indicate the validity of numerically determined tendencies in the pattern of the contact pressure distribution when changing the shape of the track and the properties of the intermediate layer. At the same time, convergence is observed asthe form of contact areas and distribution of contact pressure, as well as the nature of their perturbation when changing certain factors. When the radius of the cross-section of the treadmill changes from a value less than the radius of the piston, to a greater extent, there is a gradual transition from two drop-like contact spots to one dumbbell, and then to an elliptic one. The contact pressure at the same time changes its distribution, reducing the maximum at the periphery and gradually changing the maximum position at the central. At the same time, at the geometric center of the possible contact, the contact pressure is initially zero (with increasing critical force), and then it increases, gaining a local minimum, and eventually it reaches the global maximum (for certain parameters of the geometric form and level of loading).
ORCID: orcid.org/0000-0002-4753-4267
orcid.org/0000-0002-6116-0572
orcid.org/0000-0002-4174-8213
orcid.org/0000-0002-9271-9586
orcid.org/0000-0003-0435-1847
DOI: 10.20998/2079-0775.2019.7.19
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41672
Appears in Collections:Вісник № 07
Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"
Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_7_Tkachuk_Eksperymentalne_doslidzhennia.pdf2,02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.