Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41980
Title: Компактність динамічної моделі розвитку проектного управління як міра його ефективності
Other Titles: The compatibility of project management dynamic model as a measure of its efficiency
Authors: Становська, Іраіда Іванівна
Keywords: інтерпретація поліномом; міра ефективності; проектний менеджмент; динамічна модель; polynomial interpretation; project management expansion; effectiveness measure
Issue Date: 2019
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Становська І. І. Компактність динамічної моделі розвитку проектного управління як міра його ефективності / І. І. Становська // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 10 (1335). – С. 70-76.
Abstract: Ефективність виробництва, в тому числі, проектного менеджменту у великій мірі залежить від компактності елементарних робіт які виконуються: вони повинні починатися і закінчуватися таким чином, щоб на протязі всього проекту не створювалося та не залишалося "чорних плям" – бездіяльність спеціалізованих груп та окремих виконавців, простоювання обладнання та одиниць транспорту, зберігання матеріальних ресурсів, які наразі не використовуються, запаси зайвих грошей на рахунках, які знадобляться значно пізніше, тощо. Метою роботи було підвищення ефективності проектного та технологічного управління за рахунок розробки та імплементації нового методу оцінювання останньої шляхом оцінювання компактності заповнення параметрами елементів проектної діяльності загального об'єму проекту. Для розрахунку значення компактності потрібна таблична інформація про значення усіх параметрів проекту на границях ітерацій вздовж напрямку розширення проектного менеджменту. Далі інформація розбивається на окремі канали (за кількістю параметрів проектного менеджменту, що враховуються системою оцінки). В кожному каналі інформація відомими методами апроксимується в багатовимірний інтеграл, далі – в степеневий многочлен. Застосовуючи до многочлена багатовимірні перерізи на границях ітерацій, отримуємо множину перетинів, які містять "чорні плями" в тих місцях, де проектна діяльність з деяких причин не провадиться. Розраховуючи співвідношення суми площин "чорних плям" до суми площин перетинів, отримуємо коефіцієнт компактності робіт. Виконано комп'ютерну симуляцію проектної діяльності. Показано, як контроль компактність процесу дозволяє зменшити час та кошторис проекту. Коефіцієнт компактності може використовуватися при плануванні проектних робіт для порівняння та вибору варіантів, а також при корегуванні проектного управління. В приватному акціонерному товаристві "Одескабель" були проведені випробування системи підтримки рішень в проактивному управлінні реконструкцією виробництва "REPROD" (Reconstruction of Production projects) при плануванні та управлінні проектом розвитку складних систем із позитивним економічним ефектом.
The production effectiveness, including project management, to a large extent depends of the elementary work compactness being carried out: they must begin and end in such a way that throughout the project no black spots are created and left-inactivity of the specialized groups and individual performers, idle equipment and units of transport, storage of material resources that are not currently in use, stocks of excessive money on accounts that will be required much later, and so on. The purpose of the work was to increase the project and technological management efficiency by developing and implementing a new method for evaluating the latter by assessing the compactness of filling with the parameters of the project activity of the total project volume. To calculate the compactness value, you need tabular information about the value of all project parameters on the boundaries iterations along the direction of project management extension. The following information is split into separate channels (by the number of project management parameters taken into account by the rating system). In each channel, the information is approximated by known methods to a multidimensional integral, then to a power polynomial. Applying the polynomial to multi-dimensional sections on the boundaries of iterations, we obtain section pluralities that contain "black spots" in those places where the project activity for some reason is not carried out. Calculating the ratio of the sum of the planes of "black spots" to the sum of sections, we obtain the compactness works coefficient. Computer simulation of the project activity is executed. It is shown how controlling the compactness of the process can reduce the time and cost of the project. The compactness factor can be used when planning design work for comparison and selection of options, as well as when adjusting project management. In the private joint-stock company "Odeskabel", tests were conducted to support decision-making in the proactive management of the production in planning reconstruction and managing the project of complex systems "REPROD" (Reconstruction of Production projects) development with a positive economic effect.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0601-7658
DOI: 10.20998/2413-4295.2019.10.09
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41980
Appears in Collections:Вісник № 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_10_Stanovska_Kompaktnist.pdf1,35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.