Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42016
Title: База даних системи діагностики функціональних порушень складних організаційних об'єктів
Other Titles: Database of the system for diagnostic the functional disorders of complex organizational objects
Authors: Доброродня, Ганна Сергіївна
Висоцька, Олена Володимирівна
Панфьорова, Ірина Юрьївна
Печерська, Анна Іванівна
Рисована, Любов Михайлівна
Довнар, Олександр Йосипович
Keywords: інформаційна система; суб'єкт дослідження; концептуальна модель; логічна модель; information system; functional violations; subject of research; logical model
Issue Date: 2019
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: База даних системи діагностики функціональних порушень складних організаційних об'єктів / Г. С. Доброродня [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 10 (1335). – С. 45-53.
Abstract: Розглянуто особливості автоматизації процесу діагностики функціональних порушень складних організаційних об'єктів. В статті складним організаційним об'єктом виступає організм людини, який є біологічною системою, що здатна до самооновлення та саморозвитку через оновлення клітин, обмін речовин і енергії тощо. Актуальність даної статті полягає в тому, що на сьогоднішній день функціональні порушення обміну речовин є однією з основних проблем в більшості промислово розвинених країн світу. Важливими залишаються питання вивчення механізмів формування та специфіки клінічних проявів даного захворювання саме у працездатного населення. Для вивчення проблеми виникнення функціональних порушень даної нозологічної групи характерна наявність великої кількості лабораторно-діагностичної інформації, що ускладнює процес своєчасної постановки діагнозу, тому в роботі розглянуто необхідність розроблення інформаційної системи діагностики функціональних порушень складних організаційних об'єктів. Одним з аспектів розробки інформаційної системи є створення і ведення баз даних, тому запропоновано базу даних інформаційної системи діагностики функціональних порушень складних організаційних об'єктів, яка дозволить накопичувати і зберігати дані про людину і її лабораторно-діагностичні показники функціонального стану. Було розроблено концептуальну і логічну моделі бази даних інформаційної системи діагностики функціональних порушень складних організаційних об'єктів. Як систему управління базою даних було обрано MySQL. Концептуальна модель бази даних розкриває смислову структуру запропонованої інформаційної системи. Логічна модель, заснована на об'єктно-реляційній моделі, має схему даних у вигляді таблиць, пов'язаних між собою логічно, що запобігає порушенню роботи бази даних при її модифікуванні. Розроблена база даних може використовуватись як модуль зберігання даних про біологічний об'єкт і його лабораторно-діагностичні показники стану. Структура бази даних дозволяє в подальшому використовувати її для вирішення задач автоматизації діагностичного процесу схожих порушень. Така модель бази даних спрощує доступ медичного персоналу ендокринологічних та терапевтичних відділень до даних з метою своєчасного і коректного діагностування порушень обміну речовин.
The features of automating the process of diagnosing functional disorders of complex organizational objects are considered. In this article, an organism is a complex organizational object that is a biological system capable of self-renewal and self-development through cell renewal, metabolism and energy, and so on. The urgency of this article is that to date, functional disorders of metabolism are one of the main problems in most industrialized countries of the world. Problems of studying the mechanisms of formation and specifics of clinical manifestations of this disease are precisely among the able-bodied population. The study of the problem of functional disorders of this nosological group is characterized by the presence of a large amount of laboratory and diagnostic information, which complicates the process of timely diagnosis, therefore the necessity of developing an information system for diagnosing functional disorders of complex organizational objects is considered. One of the aspects of developing an information system is the creation and maintenance of databases, therefore the database of the information system for the diagnostics of functional disorders of complex organizational objects is proposed, which will allow to accumulate and store data about a person and its laboratory and diagnostic indicators of the functional state.
ORCID: orcid.org/0000-0002-3651-1000
orcid.org/0000-0003-3723-9771
orcid.org/0000-0001-7032-9109
orcid.org/0000-0001-7069-0674
orcid.org/0000-0001-7937-4176
orcid.org/0000-0001-7171-0024
DOI: 10.20998/2413-4295.2019.10.06
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42016
Appears in Collections:Вісник № 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_10_Dobrorodnia_Baza_danykh.pdf1,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.