Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42031
Title: Технологія визначення виникнення м'язового тремору після анестезії у дітей з вродженими патологіями опорно рухового апарату
Other Titles: Technology for determining the occurrence of muscle tremor after anesthesia in children with congenital disorders of the musculoskeletal system
Authors: Висоцька, Олена Володимирівна
Овченко, Аліна Сергіївна
Губанова, Ольга Веніамінівна
Печерська, Анна Іванівна
Довнар, Олександр Йосипович
Доброродня, Ганна Сергіївна
Keywords: моніторинг; інформаційна система; тремор м’язовий; information system; monitoring
Issue Date: 2019
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Технологія визначення виникнення м'язового тремору після анестезії у дітей з вродженими патологіями опорно рухового апарату / О. В. Висоцька [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 10 (1335). – С. 38-44.
Abstract: У роботі обґрунтовано актуальність прогнозування виникнення м'язового тремору в післяопераційному періоді у дітей з вродженими вадами опорно-рухового апарату. Післяопераційний тремор є поширеним ускладненням операцій з приводу корекції вроджених вад опорно-рухового апарату у дітей. Його наявність може погіршувати умови проведення традиційного моніторингу, тому завчасне прогнозування його появи є важливою умовою вибору анестезіологічного забезпечення періопераційного періоду. Розроблено функціональну структуру інформаційної технології визначення виникнення м'язового тремору після анестезії у дітей з вродженими вадами опорно-рухового апарату. Визначені масиви вхідної, керуючої і вихідної інформації, а також механізми, які забезпечують реалізацію технології. Проведено декомпозицію запропонованої технології на складові функціональні процеси. Визначено, що основними функціональними процесами інформаційної технології визначення виникнення м'язового тремору після анестезії у дітей з вродженими вадами опорно-рухового апарату є: збір інформації про стан пацієнта, кодування якісних та кількісних показників про стан пацієнта, визначення ймовірності появи м'язового тремору та формування висновку про стан пацієнта. Процес визначення ймовірності появи м'язового тремору базується на математичному моделюванні з використанням методів бінарної логістичної регресії та послідовного аналізу Вальда. Проведено концептуальне моделювання даних, в результаті якого для зберігання необхідної клініко-діагностичної інформації запропоновано 15 сутностей. Розроблено структурну схему інформаційної системи визначення виникнення м'язового тремору після анестезії у дітей з вродженими вадами опорно-рухового апарату, яка складається з десяти взаємопов'язаних блоків та дозволяє автоматизувати процеси збору, обробки, аналізу, зберігання та передачі інформації щодо стану пацієнта. Використання запропонованої системи дозволить покращити якість післяопераційного пробудження, знизити рівень післяопераційного болю і дискомфорту, поліпшити моніторинг.
The paper substantiates the relevance of predicting the occurrence of muscle tremor in the postoperative period in children with congenital defects of the musculoskeletal system. Postoperative tremor is a common complication of surgery for the correction of congenital defects of the musculoskeletal system in children. Its presence may worsen the conditions for conducting traditional monitoring; therefore, an early prediction of its occurrence is an important condition for the selection of anesthetic management of the perioperative period. The functional structure of information technology to determine the occurrence of muscle tremor after anesthesia in children with congenital defects of the musculoskeletal system has been developed. The arrays of input, control and output information, as well as mechanisms that ensure the implementation of the technology are defined. The decomposition of the proposed technology into its constituent functional processes was carried out. It was determined that the main functional processes of information technology to determine the occurrence of muscle tremor after anesthesia in children with congenital defects of the musculoskeletal system are: collecting information about the patient’s condition, coding qualitative and quantitative indicators about the patient’s condition, determining the likelihood of muscle tremor and forming a conclusion about the patient. The process of determining the likelihood of muscle tremor is based on mathematical modeling using the methods of binary logistic regression and sequential analysis of Wald. A conceptual data modeling was carried out, as a result of which 15 entities were proposed for storing the necessary clinical diagnostic information.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3723-9771
orcid.org/0000-0002-3159-0483
orcid.org/0000-0002-0211-420X
orcid.org/0000-0001-7069-0674
orcid.org/0000-0002-3651-1000
DOI: 10.20998/2413-4295.2019.10.05
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42031
Appears in Collections:Вісник № 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_10_Vysotska_Tekhnolohiia.pdf1,22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.