Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42299
Title: Сучасні адитивні технології та 3D-друк. Огляд останніх досягнень в різних сферах людського життя
Other Titles: Modern additive technologies and 3D printing. Overview of recent advances in various spheres of human life
Authors: Гречко, Олександр Михайлович
Keywords: енергоресурси; вироб; адаптивні технології; промисловість; виробництво
Issue Date: 2019
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Гречко О. М. Сучасні адитивні технології та 3D-друк. Огляд останніх досягнень в різних сферах людського життя / О. М. Гречко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 63-75.
Abstract: Актуальним завданням сьогодення є застосування нових технологій і розробок в повсякденному житті з метою покращення як умов існування людства, так і задля зменшення затрат енергоресурсів, матеріалів, часу та таке інше при виготовленні різноманітних виробів. Одним з перспективних напрямків рішення такого нагального завдання є впровадження останніх досягнень в галузі адитивних технологій в різні сфери людського життя. На основі опублікованого у відкритих інформаційних джерелах численного матеріалу наведено короткий науково-технічний огляд останніх досягнень в області сучасних адитивних технологій як в різних галузях промисловості так і в сферах людського життя. Представлені найвагоміші розробки дослідників з усього світу в галузях медицини та протезування, архітектури та будівництва, проаналізовано технології створення металевих деталей з використанням адитивних технологій. Проведений аналіз прикладів впровадження адитивних технологій в світі показав важливу необхідність недопущення відставання вітчизняної промисловості, а також науки і освіти від актуальних тенденцій застосування 3D-принтерів. Показано переваги і недоліки адитивних технологій у порівнянні з традиційними способами виробництва. Робота направлена на ознайомлення вітчизняних фахівців та науковців з можливостями застосування сучасних адитивних технологій в різних секторах промисловості і сферах людського життя. Матеріали статті можуть бути спрямовані для залучення молодих вчених, аспірантів, студентів щодо пошуку нових ляхів використання адитивних технологій та втілення найсміливіших їх ідей і проектів в реальне життя.
The current task of today is to apply new technologies and developments in everyday life in order to improve both the living conditions of mankind and to reduce the cost of energy, materials, time, etc. in the manufacture of various products. One of the promising areas for solving such an urgent task is to introduce the latest advances in additive technologies in various spheres of human life. On the basis of numerous material published in open information sources, a brief scientific and technical review of recent advances in the field of modern additive technologies is given in various industries and in human life. The significant developments of researchers from around the world in the field of medicine and prosthetics, architecture and construction are presented, the technology of creating metal parts using additive technologies is analyzed.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7872-8585
DOI: 10.20998/2079-3944.2019.1.12
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42299
Appears in Collections:Вісник № 01. Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_1_PUEMA_Hrechko_Suchasni.pdf3,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.