Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42833
Title: Чисельні та експериментальні дослідження напружено–деформованого стану у верстатних пристосуваннях
Other Titles: Numerical and experimental research of stress-strain state in machine tools
Authors: Ткачук, Микола Анатолійович
Саверська, Марія Сергіївна
Грабовський, Андрій Володимирович
Ткачук, Ганна Володимирівна
Марусенко, Олексій Миколайович
Храмцова, Ірина Яківна
Keywords: метод статичної інтерферометрії; метод динамічної інтерферометрії; метод голографічної інтерферометрії; контактний тиск; контактна взаємодія; static interferometry method; dynamic interferometry method; holographic interferometry method
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Чисельні та експериментальні дослідження напружено–деформованого стану у верстатних пристосуваннях / М. А. Ткачук [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Машинознавство та САПР = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Engineering and CAD : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2. – С. 78-96.
Abstract: У роботі наведені результати чисельних та експериментальних досліджень напружено–деформованого стану у верстатних пристосуваннях лещатного типу. Для аналізу напружено–деформованого стану застосовано метод скінченних елементів. Для експериментальної фіксації напружено–деформованого стану залучено методи статичної та динамічної інтерферометрії, а також метод голографічної інтерферометрії. Установлено, що контактний тиск концентрується у зонах прикладання зусиль від закріплюваних елементів, а також на периферії області спряження підошви пристосувань із робочим столом верстата. Визначено характер реакції напружено–деформованого стану корпуса пристосування на дію зусиль різання при фрезеруванні заготовок. Установлено, що при дії зусиль закріплення та зусиль різання відбувається перерозподіл контактного тиску у спряженні підошви пристосування та стола верстата.
The results of numerical and experimental studies of stress-strain state in machine tools of clamp type are presented in the paper. The finite element method was used to analyze the stress-strain state.Static and dynamic interferometry methods, as wellas holographic interferometry method, are involved in the experimental fixation of stress-strain state. It has been established that contact pressure is concentrated in zones of forces application from the fastening elements, as well as on the periphery of the region of the attachment of the sole of the adaptations to the working table of the machine. The character of stress-strain state reaction of the tool’s hull is determined on the action ofthe cutting forces during milling of the workpieces. It is established that during the efforts of fasteningand cutting efforts there is a redistribution of contact pressure in the conjugation of the tool’s sole and machine table.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4174-8213
orcid.org/0000-0002-9271-9586
orcid.org/0000-0002-6116-0572
orcid.org/0000-0003-0435-1847
orcid.org/0000-0001-9506-790X
DOI: doi.org/10.20998/2079-0775.2019.2.08
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42833
Appears in Collections:Вісник № 02. Машинознавство та САПР
Кафедра "Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин"
Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О. О. Морозова"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_2_MSAPR-Tkachuk_Chyselni.pdf5,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.