Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42859
Title: Шляхи зменшення впливу поздовжніх коливань транспортного засобу з агрегатами перемінної маси
Other Titles: Ways to reduce the influence of longitudinal oscillations of vehicles with unit variable weight
Authors: Кожушко, Андрій Павлович
Кравченко, Сергій Сергійович
Мамонтов, Анатолій Геннадійович
Болжаларський, Олександр Олександрович
Keywords: тягово-зчіпний пристрій; трансмісія; дизельний двигун; traction coupling device; transmission; diesel engine
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Шляхи зменшення впливу поздовжніх коливань транспортного засобу з агрегатами перемінної маси / А. П. Кожушко [та ін.] // Двигатели внутреннего сгорания. – 2019. – № 2. – С. 59-65.
Abstract: Матеріали даної статті містять практичні рекомендації щодо експлуатації колісних тракторів з агрегатами перемінної маси (причіпних та/або напівпричіпних цистерн) без конструктивної модернізації самого агрегату. Оскільки при виконанні транспортної роботи на колісний трактор діють поздовжні коливання, що виникають при коливанні рідини в цистерні, то постає необхідність боротьби з ними. В роботі розглянуті найбільш популярні тягово-зчіпні пристрої, які використовуються при зчіпці сільськогосподарських агрегатів. Відокремлено, що більш пріоритетним є гідрофікований гак, який конструктивно складається з демпферного механізму. Також відмічено, що серед найбільш бажаних трансмісій, якими можуть оснащуватися сучасні колісні трактори, є безступінчасті двопотокові гідрооб’ємно-механічні. Основною їх перевагою, на відміну від трансмісій аналогів, є присутність гідравлічної ланки, за допомогою якої відбувається зменшення механічних коливань агрегата перемінної маси, що надходять через трансмісійну установку. Оскільки до цього часу для тракторобудування основним рушійним енергетичним агрегатом залишається дизельний двигун внутрішнього згоряння, в роботі представлено електронну систему мікроконтролерного регулювання частоти обертання колінчастого вала за допомогою керування подачею палива. Основною відмінністю електронної системи мікроконтролерного регулювання частоти обертання колінчастого вала є алгоритм, який базується на тому, що для досягнення рівноважного (сталого) режиму роботи задається необхідне положення паливної рейки, яке позитивно залежить від положення органу керування паливоподачею та негативно – від поточної частоти обертання колінчастого вала, та без внесення значних конструктивних змін у паливну апаратуру дозволяє покращити експлуатаційні характеристики дизеля.
Practical recommendations are given on the operation of wheeled tractors with units of variable mass (trailed and / or semi-trailer tanks) without constructive modernization of the unit itself. Since during the performance of transport work on a wheeled tractor, there are longitudinal vibrations that occur when a fluid oscillates in a tank, it becomes necessary to combat them. Thus, the most popular tie-go-coupling devices that are used when coupling agricultural units are considered. It is highlighted that the priority is a hydroficated hook, which constructively consists of a damping mechanism. It is also noted that among the most desirable transmissions that modern wheeled tractors can be equipped with are infinitely variable double-flow and hydrovolume-mechanical ones. The main advantage of which, in contrast to transmissions of analogs, is the presence of a hydraulic link, with the help of which the mechanical oscillations of a unit of variable mass are reduced, coming in through transmission units. Since, for the tractor industry, the diesel engine of the internal combustion engine still remains the main driving power unit, an electronic fuel management system is presented, which differs from the similar ones in the control algorithm. The main video window of which is the method of microcontroller speed control of the crankshaft, which is based on the fact that to achieve an equilibrium (stable) mode of operation, the required position of the fuel rail is set, which positively depends on the position of the fuel supply control body and negatively on the current crankshaft rotation frequency making any design changes to the fuel equipment, allows to improve the performance of the diesel.
ORCID: orcid.org/0000-0002-4725-5911
orcid.org/0000-0003-3250-8645
orcid.org/0000-0002-5586-2113
DOI: doi.org/10.20998/0419-8719.2019.2.10
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42859
Appears in Collections:Кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"
Кафедра "Двигуни внутрішнього згоряння"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DVS_2019_2_Kozhushko_Shliakhy.pdf1,15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.