Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43034
Title: Prospects of cultivated mushrooms use in technology of sausages
Other Titles: Перспективи використання культивованих грибів у технології ковбасних виробів
Authors: Stepanova, Tetiana
Kondratjuk, Natalia
Haijuan, Nan
Suprunenko, Katerina
Keywords: mushroom powder; biological value; protein deficiency; грибний порошок; біологічна цінність; дефіцит білка
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Prospects of cultivated mushrooms use in technology of sausages / T. Stepanova [at al.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2. – С. 75-80.
Abstract: In order to solve the problems associated with expanding range of sausage meat component of high biological value, a search was conducted for alternative, natural and affordable sources of protein. Protein deficiency in human nutrition has led to the search for ways to increase biological value. It was proposed the optimal ratio of components of sausage meat, consisting of meat and mushroom raw materials. The purpose of this combination is to achieve the composition of sausages to the desired approximation of the "ideal protein" with the established technological effects for this production. The main objective of this work is to study the food and taste qualities of the finished product to expand the range of functional sausages at meat processing enterprises in Ukraine and China. Analysis of these data shows that an increase in the level of meat substitution with mushroom raw materials leads to a redistribution of the mass fractions of moisture, protein, fat and ash. The redistribution of these same indicators is affected by the physical state of the introduced mushroom raw material: powder or finely crushed mass. It was recorded a decrease in the mass fraction of fat by approximately 3% and 6%, respectively. Therefore, it was noted a decrease in energy value from 362 kcal to 335-304 kcal. The proportion of carbohydrates in the experimental samples has increased by an average of 1-2%. The mass fraction of protein remained almost unchanged, but the composition of the protein was closer to the "ideal protein". According to the results of organoleptic evaluation, it was found that when developing recipes for cooked smoked sausages, it is advisable to add boiled mushrooms in an amount of 15 - 20% in finely crushed form. It is advisable to add in the amount of 3.0 - 7.0% at the mixing stage in the form of a dry powder of fried mushrooms. The data presented in this article make it possible to assess the prospects of t he food industry in the production of sausages enriched with semi-finished products of varying degrees of readiness based on cultivated mushrooms. The results of the analytical study reflect the unique degree of the cultivated mushrooms amino acid composition approximation to the "ideal protein". Particular attention was paid to essential (limiting) amino acids and their content in new types of sausages.
Для вирішення проблем, пов'язаних з розширенням асортименту ковбасних виробів підвищеної біологічної цінності, був проведений пошук альтернативних, природних і доступних джерел білка. Такими пропонується розглядати культивовані гриби. Дефіцит білка в раціон харчування людей, давно вже став причиною пошуку способів підвищення біологічної цінності, тому ми пропонуємо оптимальні співвідношення компонентів ковбасного фаршу, що складається з м'ясного та грибного сировини. Метою такого комбінування є досягнення складу ковбасних виробів до бажаного наближення до "ідеального білку" при встановлених технологічних ефектах для даного виробництва. Основним завданням роботи є вивчення харчових і смакових якостей готової продукції для розширення асортименту функціональних ковбасних виробів на м'ясопереробних підприємствах України і Китаю. Аналіз наведених даних показує, що зі збільшенням рівня заміни м'яса грибним сировиною проходить перерозподіл масових часток вологи, білка, жиру і зольності. На перерозподіл цих же показників впливає фізичний стан внесеного грибного сировини: порошок або тонко подрібнена маса. Було зафіксовано зменшення масової частки жиру приблизно на 3% і 6% відповідно. Отже, зниження енергетичної цінності: з 362 ккал до 335 - 304 ккал. Частка вуглеводів у дослідних зразках збільшувалася в середньому на 1-2%. Масова частка білка залишалася практично незмінною, але склад білка був ближчий до "ідеального білку". За результатами органолептичної оцінки з'ясовано, що при розробці рецептур варено-копчених ковбас доцільно вносити варені гриби в кількості 15 - 20% в тонкоподрібненому вигляді. У вигляді сухого порошку з обсмажених грибів - в кількості 3,0 - 7,0% на етапі перемішування. Наведені в статті дані, дозволяють оцінити перспективу напрямків харчової промисловості в сфері виробництва ковбасних виробів, збагачених напівфабрикатами різного ступеня готовності на основі культивованих грибів. Результати аналітичного дослідження, відображають унікальну ступінь наближення амінокислотного складу культивованих грибів до "ідеального білку". Особливу увагу приділено есенціальним (лімітуючим) амінокислотам, їх вмісту в складі нових видів ковбасних виробів.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9392-3773
orcid.org/0000-0003-4578-9108
orcid.org/0000-0002-8741-5449
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2019.02.11
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43034
Appears in Collections:Вісник № 02. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_2_NRST_Stepanova_Рrospects.pdf387,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.