Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43036
Title: Дослідження режимів роботи газопроводів на ділянці Тарутине - Орлівка
Other Titles: Research gas pipeline operation modes on the "Тarutine - Оrlivka" section
Authors: Василів, Олег Богданович
Тітлов, Олександр Сергійович
Ліпін, Андрій Павлович
Keywords: недовантаження; гідравлічна потужність; енерговитратність; underloading; hydraulic power; energy consumption
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Василів О. Б. Дослідження режимів роботи газопроводів на ділянці Тарутине - Орлівка / О. Б. Василів, О. С. Тітлов, А. П. Ліпін // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2. – С. 3-9.
Abstract: У роботі наведено огляд стану транзиту природного газу територією України через газотранспортну систему та розглянуто перспективи подальшого завантаження враховуючи побудову альтернативних обхідних газопроводів. Як об’єкт дослідження вибрано відгалуження ГТС України у південному напрямку, яке проходить через газовимірювальну станцію «Орлівка» де здійснюється вимірювання кількості та визначення якості природного газу, що передається. На підставі аналізу даних про нерівномірність транзиту у зазначеному напрямку проведено їх групування за кількісною ознакою та визначено необхідне число інтервалів. Розраховано відносну амплітуду коливань подачі газу та проведені розрахунки показників гідравлічної потужності газопроводів. Встановлено, що коливання максимальної та мінімальної гідравлічної потужності за період з 2015 по 2018 рік змінювалися у межах 8.7-39.5, що свідчить про значні перепади у режимах роботи компресорних станцій та необхідність оптимізації їхньої роботи. На основі огляду літературних джерел з проблеми ефективної роботи газопроводів в умовах недовантаження, розроблена методика визначення пропускної здатності та енерговитратності газопроводу для заданої комбінації працюючих газоперекачуючих агрегатів (ГПА). Розрахунки проводилися для газопроводу Ананьїв –Тирасполь – Ізмаїл на ділянці Тарутине–Орлівка. Методика містить розрахунок фізичних властивостей газу за його складом, розрахунок компримування газу, розрахунок лінійної частини, витрат газу на власні потреби компресорної станції та розрахунок сумарної потужності газоперекачуючих агрегатів при заданих технологічних обмеженнях. За допомогою розробленого оригінального програмного забезпечення у мові програмування MATLAB виконані циклічні багатоваріантні розрахунки пропускної здатності і енерговитратності газопроводу та проведена оптимізація режимів роботи компресорного цеху. За критерії оптимізації вибрана мінімальна сумарна потужність ГПА. Змінними параметрами при цьому є частоти обертання нагнітачів, різна комбінація працюючих ГПА, коефіцієнт завантаженості.
The paper gives an overview of the state of transit of natural gas throug the gas transportation system through the territory of Ukraine. Prospects of further loading taking into account the construction of alternative bypass gas pipelines are considered. A branch of the GTS of Ukraine in the south direction, which passes through the gas-measuring station "Orlivka", was selected as a research object. There, the quantity and quality of the natural gas being transmitted are measured. Based on analysis of data on uneven of transit in the specified direction, they were grouped by quantitative characteristic and the required number of intervals was determined. The relative amplitude of gas supply oscillations was calculated and the hydraulic power parameters of gas pipelines were calculated. It is established that the fluctuations of the maximum and minimum hydraulic power for the period from 2015 to 2018 were varied within 8.7-39.5, which indicated significant differences in the modes of operation of the compressor stations and the need to optimize their operation. The relative amplitude of gas supply oscillations was calculated and the hydraulic power parameters of gas pipelines were calculated. On the basis of the review of literature sources on the problem of efficient operation of gas pipelines under conditions of underloading, a techniquе or determining the capacity and energy consumption of a gas pipeline for a given combination of working gas-pumping units (GPU) was developed. The calculations were carried out for the Ananiev–Tiraspol–Izmail gas pipeline on the Tarutyn–Orlivka section. The methodology includes the calculation of the physical properties of gas in its composition, the calculation of gas compression, the calculation of the linear part and the gas consumption for the compressor station's ow needs and the calculation of the total power of the gas-pumping units with the given technological limitations. Using the original software developed in the MATLAB programming language, cyclical multivariate calculations of the capacity and energy consumption of the pipeline were performed and optimization of the compressor shop operating modes. For the optimization criterion, the minimum total capacity of the GPU is selected. Variable parameters at the same time are the speed of rotation of the supercharger, different combination of working GPU, load factor.
ORCID: orcid.org/0000-0002-0597-8863
orcid.org/0000-0003-1908-5713
orcid.org/0000-0002-2817-9589
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2019.02.01
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43036
Appears in Collections:Вісник № 02. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_2_NRST_Vasyliv_Doslidzhennia.pdf471,5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.