Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43110
Title: Інформаційна технологія статистичного управління процедурою ультрафільтрації при програмному гемодіалізі
Other Titles: Information technology of statistical control of ultrafiltration procedure during program hemodialysis
Authors: Щапов, Павло Федорович
Томашевський, Р. С.
Ткачук, Б. В.
Павлюк, В. М.
Keywords: програмний гемодіаліз; ультрафільтрація; інтерстиціальна рідина; біоімпедансометрія; модель Фрікке-Морзе; коваріаційний аналіз; оптимізація; середній ризик; статистичне управління; program hemodialysis; ultrafiltration; interstitial fluid; bioimpedanceometry; Fricke-Morse model; covariance analysis; optimization; average risk; statistical control
Issue Date: 2018
Publisher: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Citation: Інформаційна технологія статистичного управління процедурою ультрафільтрації при програмному гемодіалізі / П. Ф. Щапов [та ін.] // Системи управління, навігації та зв'язку : зб. наук. пр. / гол. ред. С. В. Козелков. – Полтава : ПНТУ, 2018. – Т. 1, № 47. – С. 153-159.
Abstract: У статті запропоновано інформаційну технологію статистичного управління процедурою ультрафільтрації при програмному гемодіалізі на основі інформації, отриманої з сигналів біоімпедансометрії. У статті проведено аналіз літературних джерел, який показав гостру необхідність розробки системи інформаційної підтримки процедури гемодіалізу або її автоматизації. Недосконалість класичних методів оцінки рівня гідратації пацієнта не дозволяє використовувати їх в якості сигналів індикації стану біологічного об'єкта в режимі реального часу. Аналітичний огляд показав, що найбільш підходящим сигналом, за допомогою якого можливий моніторинг стану пацієнта, є сигнал біоімпедансометріі. Метою роботи була розробка інформаційної технології моніторингу стану пацієнта і статистичного управління процедурою ультрафільтрації на основі сигналів біоімпедансометріі. Для аналізу таких сигналів був обраний коваріаційний аналіз, так як він дозволяє оцінити глобальні та локальні тренди сигналу з урахуванням його нестаціонарності, а також оцінити значимість зміни цих трендів. На тренди класичного коваріаційного розкладання, в роботі був запропонований модифікований коваріаційний метод аналізу, який дозволяє враховувати відносну зміну трендів біоімпедансних сигналів на декількох частотах, і, тим самим, зменшуючи суму випадкового залишку. Такий підхід дозволяє, збільшуючи чутливість методу до динамічних змін, отримати додатковий інформативний параметр. Експериментальні дослідження на пацієнтах, які перебувають на процедурі програмного гемодіалізу, показав ефективність запропонованого методу. Адекватність отриманих статистичних рішень повністю підтвердилася результатами контрольного дослідження – вимірювання рівня гематокриту.
The information technology of statistical control of the procedure of ultrafiltration in program hemodialysis based on information obtained from bioimpedanceometry signals is proposed in the article. The analysis of the literature sources showed the urgent need to develop a system of informational support for the procedure of hemodialysis or its automation. Imperfection of the classical methods of assessing the level of hydration of the patient does not allow using them as signals indicating the state of the biological object in real time. The analytical review showed that the most suitable signal by which the patient's condition can be monitored is the bioimpedanceometry signal. The aim of the work was the development of information technology for monitoring the patient's condition and statistical management of the ultrafiltration procedure based on bioimpedanceometry signals. To analyze such signals, covariance analysis was chosen, since it allows estimating global and local signal trends taking into account its nonstationarity, as well as assessing the significance of changing these trends. In the work, based on the classical covariance decomposition, a modified covariance method of analysis was proposed. This method allows to take into account the relative change of bioimpedance signals trends at several frequencies, and, thereby, reducing the sum of the random remaining residue. This approach allows obtaining an additional informative parameter by increasing the sensitivity of the method to dynamic changes. Experimental studies on patients undergoing programmed hemodialysis showed the effectiveness of the proposed method. The adequacy of the statistical solutions obtained was fully confirmed by the results of a control study – measurement of the hematocrit level.
DOI: doi.org/10.26906/SUNZ.2018.1.153
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43110
Appears in Collections:Кафедра "Промислова і біомедична електроніка"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SUNTZ_2018_1_47_Shchapov_Prohramnyi_hemodializ.pdf427,41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.