Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43421
Title: Модернізація системи керування дизель-генераторними установками потужністю 1200 кВт
Other Titles: Modernization of the control system of diesel-generator sets with a capacity of 1200 кW
Authors: Грищук, Юрій Степанович
Лещенко, Вячеслав Михайлович
Пантелят, Михайло Гаррійович
Єлоєв, Алан Казбекович
Синяговський, Станіслав Васильович
Keywords: автоматизована система контролю параметрів і керування; мікроконтролер; automated parameter control and control system; microcontroller
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Модернізація системи керування дизель-генераторними установками потужністю 1200 кВт / Ю. С. Грищук [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2. – С. 46-51.
Abstract: Розглянуті питання модернізації системи керування дизель-генераторними установками, які мають високу потужність при невисокій вартості палива, високу безпечність, надійність та призначені для використання в якості основного, або резервного джерела живлення. Відзначена актуальність завдання, вирішення якого на сучасному рівні потребує проектування модернізації з достатньо широким, системним використанням сучасної мікропроцесорної техніки. Проведено огляд і аналіз дизель-генераторних установок та їх технічних характеристик, пристроїв вимірювання, контролю і керування та технічних вимог до них. Наведені переваги систем мікропроцесорного керування та особливості їх застосування. Встановлена можливість заміни аналогової системи вимірювання, контролю і керування, що виконана на релейних схемах автоматики, або логічних елементах з аналоговими вимірювальними приладами, на автоматизовану систему на базі 32-х розрядного мікроконтролера. Визначені функції, які передбачається виконувати в автоматизованому режимі: підготовка до автоматичного виконання запуску дизеля за допомогою спеціальної програми періодичний підігрів для підтримання його в гарячому стані готовності до запуску, аварійна зупинка двигуна при зниженні тиску масла в системі змащення до мінімально-допустимої величини та при перевищенні температури охолоджувальної рідини за максимально-допустимий рівень, контроль та регулювання частоти обертання колінчастого валу двигуна та захист при її перевищенні за максимально-допустиму величину та інші. Визначені фізичні, електричні та інші параметри, що відображають робочий стан дизель-генератора, які необхідно контролювати і регулювати залежно від їх поточних значень. Розроблена структурна схема автоматизованої системи контролю параметрів і керування дизель-генераторними установками потужністю 1200 кВт на базі АRM-мікроконтролера, проведено вибір аналогових та цифрових датчиків та інших елементів схеми, побудовано алгоритм її роботи.
The issues of modernization of the control system of diesel generator sets with high power at low cost of fuel, high safety, reliability and intended for use as the main or backup power source are considered. The urgency of the problem, the solution of which at the current level requires the design of modernization with a sufficiently wide, systematic use of modern microprocessor technology, is noted. The inspection and analysis of diesel generator sets and their technical characteristics, measuring, control and control devices and their technical requirements are carried out. The advantages of microprocessor control systems and features of their application are given. The possibility of replacing the analog measurement, control and control system made on relay circuits of automation, or logic elements with analog measuring devices, withan automated system based on a 32-bit microcontroller is substantiated. Defined functions to be performed in automated mode: preparation for automatic starting of the diesel engine by means of a special program periodic heating to maintain it in a hot state of readiness for start-up, emergency stop of the engine at lowering the oil pressure in the lubrication system to the minimum permissible value and at a permissible value temperature of the coolant at the maximum permissible level, control and regulation ofthe crankshaft rotation speed of the engine and protection when it exceeds for themaximum value and others. Physical, electrical and other parameters are defined, reflecting the working state of the diesel generator, which mustbe monitored and adjusted depending on their current values. The structural scheme of the automated system of parameter control and control of the diesel generator sets with capacity of 1200 kW on the basis of the ARM-microcontroller is developed, the choice of analog and digital sensors and other elements of the scheme is made, the algorithm of its work is constructed.
ORCID: orcid.org/0000-0001-7427-5419
orcid.org/0000-0002-1357-2134
DOI: doi.org/10.20998/2079-3944.2019.2.09
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43421
Appears in Collections:Вісник № 02. Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика
Кафедра "Автоматика та управління в технічних системах"
Кафедра "Електричні апарати"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_2_PUEMA_Hryshchuk_Modernizatsiia systemy.pdf556,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.