Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43743
Title: Духовність лідера в системі цілей його підготовки
Other Titles: Spirituality of the leader in the system of purposes of its preparation
Authors: Пономарьов, Олександр Семенович
Харченко, Алла Олександрівна
Keywords: потреба в лідерах; відповідальність; культура; need for leaders; responsibility; culture
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Пономарьов О. С. Духовність лідера в системі цілей його підготовки / О. С. Пономарьов, А. О. Харченко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 14-15 листопада 2019 р. / ред. О. Г. Романовський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – Вип. 50 (54). – С. 45-54.
Abstract: Показано, що посилення потреб соціуму в лідерах активізувало дослідження феномену лідерства, розробку і цільове використання засобів, способів і педагогічних технологій підготовки лідерів. Проаналізовано зміст цієї підготовки та обґрунтовано необхідність формування духовності та відповідальності лідерів як важливих її елементів. Розглянуто значення і роль духовності й культури педагога як передумови розвитку духовності потенційного лідера.
It is shown that the growth of society’s needs for leaders has intensified research on the leadership phenomenon, development and targeted development of means, methods and pedagogical technologies for training leaders. The content of their training is analyzed and the need for the formation of spirituality and responsibility of leaders as its important elements is substantiated. The significance and role of spirituality and culture of the teacher as a prerequisite for the development of the spirituality of a potential leader is considered.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43743
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elita_2019_50_Ponomarov_Dukhovnist.pdf279,56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.