Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43985
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівнаuk
dc.contributor.authorПерерва, Петро Григоровичuk
dc.contributor.authorПроскурня, Олена Михайлівнаuk
dc.contributor.authorГармаш, Сергій Володимировичuk
dc.contributor.authorПопов, Микола Олексійовичuk
dc.date.accessioned2020-01-23T11:13:39Z-
dc.date.available2020-01-23T11:13:39Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationОрганізаційно-економічні засади інноваційної діяльності підприємств туристичної індустрії / М. В. Кармінська-Бєлоброва [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 14-21.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43985-
dc.description.abstractВ статті обґрунтовано, що активізація інноваційної діяльності в індустрії туризму потребує нових форм і методів впровадження до сягнень науки і техніки, перш за все за рахунок розширення інноваційного ринку. Недоліками розвитку туристичного інноваційного ринк у є неринковий характер формування цін; безсистемність у визначенні безпосередніх замовників та споживачів виконаних розробок; відсутність а укціонних торгів інноваційних розробок; відсутність інноваційних бірж та ефективної реклами; дефіцит маркетингових досліджень; низька питома вага витрат на інноваційну діяльність у капіталовкладеннях в розвиток туристичних підприємств; відсутність недержавних науково-дослідних та проектно-конструкторських організацій Україні в сфері туризму. Дослідження інноваційних процесів в туристичній індустрії України показують, що туризм активно використовує такі види інновацій: організаційно-управлінські, які пов’язані з розвитком підприємництва і туристичного бізнесу в системі та структурі управління (нові форми організаційно -управлінської діяльності); продуктові, що спрямовані на створення нових або поліпшенні існуючих туристичних продуктів (розробка нового туру, нового екскурсійного маршруту, нового напряму подорожей; маркетингові, які дозволяють задовольнити потреби цільових сп оживачів, або привабити нових клієнтів (нові концепції сервісу, удосконалення транспортних, готельних та інших послуг, нові канали зв’язку з клієнтами, нові системи розпо ділу, освоєння нових ринків); технічні, що виготовлені іншими галузями (впровадження провідних інформаційних і телекомунікаційних технологій, наприклад, системи клімат-контролю в готелях, електронні гіди-путівники, супутникові навігатори, комп’ютерні системи управління та обліку). Проведені дослідження свідчать про те, що в інноваційної діяльності туристський бізнес спирається на фундамент накопичених знань. Приступати до втілення нових ідей та створенню нових напрямків туризму слід лише після пізнання і вивчення форм і методів роботи як минулого, так і сьогодення. Глибоке розуміння сфери діяльності дозволяє передбачити розвиток подій і випереджати конкурентів. На впровадження інновацій в туризмі впливає економічна ситуація в країні, соціальний стан населення, національне законодавство, а також міжурядові та міжнародні угоди. Тому мотиви і причини появи інновацій в туристської діяльності в кожній країні бувають різними.uk
dc.description.abstractThe article substantiates that activation of innovation activity in the tourism industry requires new forms and methods of im plementation of the achievements of science and technology, primarily due to the expansion of the innovation market. The disadvanta ges of the development of the tourism innovation market are the non-market nature of pricing; unsystematic determination of direct customers and consumers of completed developments; lack of auctioning of innovative developments; lack of innovative exchanges and effective advertising; marketing research deficit; low proportion of expenses for innovative activity in investments in the development of tourist enterprises; the absence of non-state research and design organizations in Ukraine in the field of tourism. Research of innovative processes in the tourism industry of Ukraine shows that tourism actively uses the following types of innovations: organizational and managerial, which are connected with the development of entrepreneurship and tourism busin ess in the system and structure of management (new forms of organizational and managerial activity); food products aimed at creating new or improvi ng existing tourist products (developing a new tour, a new excursion route, a new direction of travel, marketing that can meet the needs of target customers, or attract new customers (new service concepts, improvements in transportation, hotel and other services)., new channels of communication with customers, new distribution systems, development of new markets), technical, made by other industries (introduction of leading information and telecommunication technology for example, climate control systems in hotels, electronic guides, guidebooks, satellite navigators, computer systems for control and accounting). The research shows that in the innovation business of tourism business is based on the foundation of accumulated knowledge. To embark on the implementation of new ideas and the creation of new areas of tourism should only be after the knowledge and study of the forms and methods of work of both the past and the present. A deep understanding of the sphere of activity allows for predicting the development of events and outstripping competitors. The introduction of tourism innovations is influenced by the economic situation in the country, the social status of the population, national legislation, as well as intergovernmental and international agreements. Therefore, the motives and causes of the emergence of innovation in tourism activities in each country are different.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectринокuk
dc.subjectефективністьuk
dc.subjectпідприємництвоuk
dc.subjectmarketen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectentrepreneurshipen
dc.titleОрганізаційно-економічні засади інноваційної діяльності підприємств туристичної індустріїuk
dc.title.alternativeOrganizational and economic bases of innovative activities of enterprises of the tourist industryen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2519-4461.2019.1.14-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-7978-866X-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-0925-5224-
Appears in Collections:Вісник № 01. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_1_EN_Karminska-Bilobrova_Orhanizatsiino-ekonomichni.pdf795,3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.