Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44001
Title: Теоретичні засади комплаєнс-моніторингу в системі економічної безпеки промислвого підприємства
Other Titles: Theoretical substances of complex monitoring in the system of economic security of industrial enterprise
Authors: Перерва, Петро Григорович
Кобєлєва, Тетяна Олександрівна
Keywords: корупція; шахрайство; корпоративна етика; corruption; fraud; corporate ethics
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Перерва П. Г. Теоретичні засади комплаєнс-моніторингу в системі економічної безпеки промислвого підприємства / П. Г. Перерва, Т. О. Кобєлєва // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 65-72.
Abstract: У статті розглянуті питання створення на підприємстві ефективних механізмів по виявленню і аналізу корупційно-небезпечних сфер діяльності, оцінка і управління правовими, матеріальними і фінансовими ризиками при виникненні корупційних відносин, забезпечення комплексного захисту підприємства або організації від самих різних правових, податкових, економічних, репутаційних, санкційних та інших загроз. Результати проведених досліджень показують, що наявність комплаенс порушень і, відповідно, комплаенс-ризиків виникає при проведенні дослідженні матеріальних, фінансових і технологічних процесів на підприємствах. При проведенні таких досліджень виникають різні приватні чи корпоративні інтереси, задоволення яких може принести окремим особистостям або групам матеріальні, фінансові чи іміджеві преференції. Природно, що саме ця сфера економічної діяльності промислового підприємства рясніє комплаенс-ризиками, які потребують виявленні, ідентифікації, оцінки та усунення (зменшення). Проведена експертним методом оцінка рівня комплаенс- ризику свідчить про те, що для українських промислових підприємств характерний підвищений комплаенс-ризик (4,89 бала) розвитку корупційних відносин, шахрайства, відмивання грошей і порушень корпоративної етики. Причому найбільший комплаенс-ризик пов'язаний зі зниженням общехозяйственной кон'юнктури України внаслідок існування значного рівня корупції, через неправомірне лобіювання особистих інтересів окремих особистостей або груп, а також істотним зниженням життєвого рівня населення нашої країни. На кожному підприємстві періодично виникають передумови виникнення та розвитку різного роду факторів (показників) які в тій чи іншій формі сприяють зниженню (підвищенню) інтегрального рівня економічної безпеки. Для переважної більшості підприємств відстежування (моніторинг) рівня таких показників, в певній мірі управління їхнім станом є першочерговим завданням. Світовий досвід забезпечення економічної безпеки підприємств та організацій свідчить про те, що ефективний моніторинг найбільш важливих показників в різних сферах виробничо- комерційної діяльності промислових підприємств (антикризовий менеджмент, технологічна забезпеченість, ринкова конкурентоспроможність, комерційна діяльність, логістика, маркетинг, інфраструктура і т.п.) є дієвим інструментом досягнення сформованих цілей та поставлених завдань.
The article deals with the issues of creation of effective mechanisms for the detection and analysis of corrupt and dangerous areas of activity, assessment and management of legal, material and financial risks in the event of corruption relations, ensuring comprehensive protection of enterprises or organizations from a variety of legal, tax, economic, reputational, sanctions and other threats. The results of the conducted research show that the compliance of violations and, consequently, compliance risks arises in the study of material, financial and technological processes in the enterprises. When conducting such research there are various private or corporate interests, the satisfaction of which can bring material, financial or image preferences to individual individuals or groups. Naturally, this very sphere of economic activity of the industrial enterprise is full of compliance risks that need to be identified, identified, assessed and eliminated (reduced). An expertled assessment of the level of compliance risk shows that for Ukrainian industrial enterprises, the increased compliance risk (4.89 points) is characterized by the development of corruption relations, fraud, money laundering and corporate ethics violations. Moreover, the highest compliance risk is associated with a decrease in the general economic situation in Ukraine as a result of the existence of a significant level of corruption, due to the unlawful lobbying of individual interests of individuals or groups, as well as a significant decrease in the living standards of our country's p opulation. At each enterprise from time to time there are prerequisites for the emergence and development of various factors (indicators) which in one form or another contribute to a decrease (increase) of the integral level of economic security. For the vast majority of enterprises monitoring (monitoring) the level of such indicators, to a certain extent, management of their status is a priority. The world experience in providing economic security to enterprises and organizations suggests that effective monitoring of the most important indicators in various industrial and commercial activities of industrial enterprises (crisis management, technological security, market competitiveness, commercial activity, logistics, ma rketing, infrastructure, etc.).) is an effective tool for achieving the goals and objectives set.
DOI: doi.org/10.20998/2519-4461.2019.1.65
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44001
Appears in Collections:Вісник № 01. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_1_EN_Pererva_Teoretychni.pdf713,76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.