Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44025
Title: Формування організаційно-економічних засобів підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу промислових підприємств
Other Titles: Formation of organizational and economic measures increasing the innovative susceptibility of personnel in industrial enterprises
Authors: Бойченко, Олег Ігорович
Science degree: доктор філософії
Code and name of the discipline: 073 – Менеджмент
Thesis department: Спеціалізована вчена рада ДФ 64.050.002
Thesis grantor: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Scientific advisor: Дюжев Віктор Геннадійович
Keywords: дисертація; підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу; інноваційна сприйнятливість; інноваційна діяльність підприємства; система управління персоналом; організаційно-управлінська структура; increasing the innovative susceptibility of personnel; innovative susceptibility; innovative activity of an enterprise; personnel management system; organizational and managerial structure
УДК: 658.3.07
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Бойченко О. І. Формування організаційно-економічних засобів підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу промислових підприємств [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра філософії : спец. 073 : галузь знань 07 / Олег Ігорович Бойченко ; наук. керівник Дюжев В. Г. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 295 с. – Бібліогр.: с. 198-223. – укр.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент (07 – Управління та адміністрування). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України, м. Харків, 2019. Роботу виконано на кафедрі Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" за адресою: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. Об'єктом дослідження є новітні процеси формування інноваційного потенціалу на промислових підприємствах галузі промислової автоматики України на основі підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень і розробок, що впливають на інноваційну сприйнятливість персоналу промислового підприємства галузі промислової автоматики. Дисертаційне дослідження присвячене застосуванню інновацій в структурі управління персоналом на ринку промислової автоматики і переймання європейського досвіду управління. Розглянуто передовий світовий досвід щодо формування комерційної структури на ринку промислової автоматики. Проаналізовано тенденції розвитку комерційного відділу, відділу навчання персоналу, основні напрямки та методи управління кадрами. Інтегральним результатом дисертаційного дослідження є розроблення та наукове обґрунтування концептуальних положень, теоретичних засад, методичних та практичних рекомендацій щодо формування підходів до підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу на промислових підприємствах, зокрема на ринку промислової автоматики. На підставі цього інноваційні впровадження мають позитивний результат та призводять до підвищення прибутку підприємства. При вирішенні завдань наукового дослідження застосовано: методи аналізу, системного підходу, логічного, експертних оцінок, порівняльного та графічного аналізу, індексний, сценарний підхід, графоаналітичний, економіко-математичного та параметрично-індексного моделювання. У вступі обґрунтовано актуальність задач дослідження, показано зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, наведена наукова новизна та сформульоване практичне значення отриманих результатів. В першому розділі здійснено огляд світових тенденції інноваційного розвитку. Представлено та обґрунтовано понятійний апарат формування організаційно-економічних засобів щодо розвитку інноваційної сприйнятливості персоналу. Комплексна система взаємодії факторів організаційно-управлінської системи яка має синергетичний ефект від забезпечення інноваційної сприйнятливості персоналу на основі цільової розробки інтерактивних заходів даного підвищення. Сформована концептуальна схема забезпечення інноваційної сприйнятливості орієнтації підприємства на інноваційних ринках. У другому розділі представлено аналіз тенденцій і стратегій розвитку передових зарубіжних і українських компаній, на зарубіжному і українському ринку промислової автоматики. Аналіз системи управління персоналом українських компаній галузі промислової автоматики. Запропоновано його форми, методи збору, аналізу та узагальнення результатів за поданням об'єктивних значень впливу підсистем системи управління персоналом підприємств на рівень інноваційної сприйнятливості персоналу. Обґрунтовано необхідність розвитку інноваційно-інформаційного забезпечення підсистем системи управління персоналом на основі розвитку корпоративних систем інтерактивної орієнтації за вектором інноваційної сприйнятливості. Представлені перспективи щодо підвищення інтеграції конструкторсько-технологічних і комерційно-збутових рішень щодо вдосконалення орієнтації організаційно-управлінської структури на підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу. В третьому розділі обґрунтовано захід з інноваційно-інформаційного забезпечення розвитку і орієнтації організаційно-управлінської структури та системи управління персоналом за вектором інноваційної сприйнятливості персоналу. Запропоновані індекси інформаційності. Запропоновано алгоритм методичного підходу щодо орієнтації організаційно-економічних умов підвищення інноваційної сприйнятливості потенціалу системи управління персоналу в рамках організаційно-управлінської системи на основі інноваційної орієнтації персоналу. Вдосконалено формат підсистем і функцій системи управління персоналу в ТОВ "ВО ОВЕН". Проведено порівняльний аналіз підвищення рівня інноваційної сприйнятливості персоналу для українських підприємств зокрема по компанії ТОВ "ВО ОВЕН". Обґрунтовано і представлені типові корисні ефекти від підвищення інноваційної сприйнятливості потенціалу системи управління персоналу. Сформована комплексна індекс параметричну модель. Запропоновані індекси-вимірювачі. Результати досліджень дозволили отримати низку наукових результатів: - вперше запропоновано підхід до формування організаційно-економічних засобів управління інноваційною активністю персоналу на основі вектору впровадження заходів цільового комплексу інноваційної сприйнятливості системи управління персоналом, який на відміну від існуючих дозволяє системно та безперервно формувати потенціал системи управління персоналу на підставі односпрямованих цільових заходів, підвищувати інноваційну сприйнятливість персоналу промислових підприємств в умовах забезпечення їх ефективності на інноваційних ринках; - підхід до обґрунтування та систематизації комплексу факторів, які впливають на підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу, з урахуванням специфіки галузі промислової автоматики, що дозволяє на відміну від попередніх узагальнень врахувати синергетичний ефект від забезпечення організаційно-управлінської складової роботи персоналу на основі цільової розробки інтерактивних заходів даного підвищення; - методичний підхід до аналізу системи управління персоналом підприємства, який дає можливість здійснювати системну орієнтацію її підсистем і функцій на основі вектору інноваційної сприйнятливості, що на відміну від існуючих містить систему вимірників їх впливу на інноваційну активність персоналу, що дозволяє розробляти цільові організаційно-управлінські заходи з діагностики стану і підвищення ефективності індивідуальної участі персоналу в інноваційній діяльності підприємства з урахуванням специфіки галузі промислової автоматики; - систему цільового формування інформаційно-комунікативних корпоративних мереж з точки зору розвитку їх рівня інноваційної сприйнятливості персоналу, яка на відміну від існуючих стимулює і посилює цільову орієнтацію комунікативних функцій систем управління персоналом та забезпечує підвищення ефективності використання інноваційно-інформаційної складової їх підсистем, що сприяє підвищенню конкурентоздатності підприємства галузі промислової автоматики; дістали подальшого розвитку: - підхід до підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу комерційної служби підприємства галузі промислової автоматики, який на відміну від існуючого дозволяє забезпечити стратегію підвищення ефективності продажів за рахунок готових рішень по типу "finished solution" без використання системних інтеграторів в умовах розвитку інноваційних ринків, що дає можливість підвищити прибуток підприємства; - модель взаємодії організаційно-економічних і управлінських засобів підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу підприємства галузі промислової автоматики на інтерактивній основі, яка дозволяє форматувати склад підсистем системи управління персоналом з урахуванням специфіки інноваційної стратегії підприємства, що на відміну від існуючих моделей дозволяє системно орієнтувати дані засоби на підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу і розвитку інноваційних ринків промислової автоматики. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами: дисертаційну роботу виконано на кафедрі Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин НТУ "ХПІ" МОН у межах господарсько-договірної науково-дослідної роботи К6705 "Дослідження організаційно-економічних проблем з підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до нових технологій" (№ДР 0118U002012). Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні, методологічні та методичні положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи доведені до рівня практичних розробок та впроваджені в діяльність підприємств Харківської області: ТОВ "ВО ОВЕН" (АКТ № 23/04-18 від 23.04.2018 р.), ТОВ "ЕВЕРЕСТ КОМПАНІ" (АКТ № 2/11-01 від 02.11.2018 р.), ТОВ "ШВЕЙЦАРСЬКИЙ БІЗНЕС СЕРВІС ІНСТИТУТ"/ТОВ "БРИТАНСЬКИЙ МОВНИЙ ТАБІР "АВС САМР" (Довідка №09/12-1 від 09.12.2018 р.), ТОВ "КАПІТАН" (Довідка №14/01-1 від 14.01.2019 р.), КНП ХОР "ОГВВ" (Довідка № 93 від 28.01.2019 р.), ТОВ "ПРОМАГРОІНЖИНІРІНГ" (АКТ №30/01-19-1 від 30.01.2019 р.), ТОВ "ТАЛМІКС" (Довідка №4/2-1 від 04.02.2019 р.), НТУ "ХПІ" (АКТ від 25.03.2019 р.), ТОВ НПП "НАФТАЕНЕРГОПРОМ" (Довідка №303 від 18.09.2019 р.).
The thesis is submitted to obtain a scientific degree of Doctor of Philosophy, specialty 073 – Management (07 – Management and administration). – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2019. The work was carried out at the Department of Management of Innovative Entrepreneurship and International Economic Relations of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" of the Ministry of Education and Science of Ukraine. The dissertation is available at the Library of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" at 61002, Kharkiv, st. Kirpichova str., 2. The object of the research is the latest processes of the formation of innovative potential at industrial enterprises in the field of industrial automation of Ukraine based on increasing the innovative susceptibility of personnel. The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical provisions and developments that affect the innovative susceptibility of the personnel of an industrial enterprise in the field of industrial automation. The dissertation research is devoted to the application of innovations in the structure of personnel management in the industrial automation market and the borrowing of European management experience. The international best practices in the formation of a commercial structure in the industrial automation market are considered. The development trends of the commercial department, the personnel training department, the main areas and methods of personnel management are analyzed. When solving the problems of scientific research, the following methods were applied: analysis methods, a systematic approach, logical, expert assessments, comparative and graphical analysis, an index, scenario approach, graphoanalytic, economic-mathematical and parametric-index modeling. In the introduction, the relevance of the research objectives is substantiated, the relationship of work with scientific programs, plans, topics is shown, the scientific novelty is given, and the practical significance of the results is formulated. The first chapter provides an overview of global trends in innovative development. Submitted and justifiably conceptual apparatus for the formation of organizational and economic means for the development of innovative staff susceptibility. An integrated system of interaction of factors of the organizational and managerial system which has a synergistic effect from ensuring innovative staff receptivity based on the targeted development of interactive measures for this increase. The prevailing conceptual scheme for ensuring the innovative susceptibility of enterprise orientation in innovative markets. The second section presents an analysis of trends and development strategies of advanced foreign and Ukrainian companies in the foreign and Ukrainian industrial automation markets. Analysis of the personnel management system of Ukrainian companies in the field of industrial automation. Its forms, methods for collecting, analyzing and summarizing the results on the presentation of objective values of the influence of subsystems of the personnel management system of enterprises on the level of innovative susceptibility of personnel are proposed. The necessity of the development of innovative information support for the subsystems of the personnel management system based on the development of corporate systems of interactive orientation along the vector of innovative susceptibility is substantiated.The presented prospects for increasing the integration of design, technological and commercial marketing solutions to improve the orientation of the organizational and managerial structure to increase the innovative susceptibility of staff. In the third section, the event on innovation and information support for the development and orientation of the organizational and managerial structure and personnel management system by the vector of innovative susceptibility of personnel is justified. Suggested indices of informativeness. An algorithm of a methodological approach to the orientation of organizational and economic conditions is proposed to increase the innovative susceptibility of the potential of the personnel management system within the framework of the organizational and management system based on the innovative orientation of personnel. The format of the subsystems and functions of the personnel management system at LLC "ME OVEN" has been improved. A comparative analysis of the increase in the level of innovative susceptibility of personnel for Ukrainian enterprises, in particular for the company LLC “ME OVEN”, was carried out. Justified and presented are typical beneficial effects of increasing the innovative susceptibility of the potential of the personnel management system. The prevailing complex index is a parametric model. Proposed indexes meters.The research results allowed to obtain a number of scientific results: - for the first time, an approach to the formation of organizational and economic tools for managing innovative activity of personnel on the basis of the implementation vector of the target complex of the innovative susceptibility of the personnel management system, in contrast to the existing ones, allows systematically and continuously building the potential of the personnel management system based on unidirectional targeted measures, increasing the innovative sensitivity of personnel industrial enterprises in the conditions of ensuring their effectiveness on innovation markets; - a methodological approach to the analysis of the personnel management system, which makes it possible to carry out a system orientation of its subsystems and functions on the basis of the vector of innovative susceptibility, which, unlike the existing ones, contains a system of measuring instruments for their impact on the innovative activity of personnel, and allows developing targeted organizational and managerial measures for diagnosing the condition and increase the efficiency of individual participation of personnel in the innovative activities of the enterprise, taking into account the specifics of the industry automation; - a system for the targeted formation of information and communication corporate networks from the point of view of developing their level of innovative personnel susceptibility, which, unlike the existing ones, stimulates and strengthens the target orientation of the communicative functions of personnel management systems and improves the efficiency of using the innovative information component of their subsystems, helps to increase the competitiveness of the enterprise areas of industrial automation; - the approach to substantiating and systematizing a set of factors affecting the increase in the innovative susceptibility of personnel, taking into account the specifics of the field of industrial automation, allows, in contrast to previous generalizations, to take into account the synergistic effect of ensuring the organizational and managerial component of the personnel’s work based on the targeted development of interactive measures for this increase. received further development: - an approach to increasing the innovative susceptibility of the personnel of the commercial service of an enterprise in the field of industrial automation, which, unlike the existing one, provides a strategy to increase sales efficiency through ready-made solutions of the “finished solution” type without the use of system integrators in the development of innovative markets makes it possible to increase the profit of the enterprise; - a model of interaction of organizational, economic and managerial means of increasing the innovative susceptibility of enterprise personnel in the field of industrial automation on an interactive basis, which allows you to format the composition of the subsystems of the personnel management system taking into account the specifics of the innovative strategy of the enterprise, unlike existing models, it allows you to systematically orient these funds to increase innovative susceptibility personnel and the development of innovative markets for industrial automation.
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44025
Appears in Collections:073 "Менеджмент"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tytul_dysertatsiia_2020_Boichenko_Formuvannia.pdfТитульний лист, анотації, зміст350,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Kalinichenko_L_L.pdfВідгук678,33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vidhuk_Kovalchuk_S_V.pdfВідгук2,09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
vysnovok_retsenzentiv.pdfВисновок рецензентів892,21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.