Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44031
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНосирєв, Олександр Олександровичuk
dc.contributor.authorКобєлєва, Тетяна Олександрівнаuk
dc.contributor.authorІлляшенко, Сергій Миколайовичuk
dc.contributor.authorКармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівнаuk
dc.contributor.authorГлізнуца, Марина Юріївнаuk
dc.date.accessioned2020-01-27T08:17:27Z-
dc.date.available2020-01-27T08:17:27Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationКонкурентні бізнес-перспективи туристичної індустрії: економіка, маркетинг, менеджмент / О. О. Носирєв [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Економічні науки = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 2. – С. 15-22.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44031-
dc.description.abstractВ статті доведено, що наша країна має високий потенціал для розвитку різних видів туризму, що має усі шанси створити вагомі передумови для його перетворення на дієвий чинник соціально-економічного розвитку України, джерело поповнення її бюджету. Але матеріальна база туризму, яка завжди повинна бути на висоті, катастрофічно слабка. Це супроводжується зниженням якості надання послуг. Спираючись на вищесказане, вивчення досвіду програм організації туризму у країнах Центральної Європи і впровадження його в практику здійснення українського національного і міжнародного туризму є актуальним науково-практичним завданням, що заслуговує на всебічну увагу. Подальший розвиток туризму в Україні потребує застосування нетрадиційних інноваційних підходів до організації управління галуззю як на державному рівні, так і на рівні підприємства. Для забезпечення сталого розвитку туристичної галузі України в умовах посилення конкуренції, збільшення попиту як на міжнародні, так й на внутрішні туристичні продукти, зростання вимог споживачів до наповнення, різноманітності та якості туристично-рекреаційних послуг дедалі більшого значення для суб’єктів туристичної діяльності набуває необхідність розробки науково-обґрунтованої маркетингової стратегії. В Україні темпи розвитку туристичної галузі послуг розвиваються не так динамічно, як у світі. На тлі бурхливого розвитку світового туризму закономірно постає питання про роль України на світовому ринку туристичних послуг. Слід зазначити, що об'єктивно вона має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів. На тлі світового туризму, який набирає потужність фантастично швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно. На сьогодні українські громадяни є своєрідними інвесторами зарубіжних країн. Туризм, за розрахунками фахівців, лише у вигляді податків міг би щороку приносити в державну скарбницю до 4 млрд. дол.uk
dc.description.abstractThe article shows that our country has a high potential for the development of various types of tourism, which has all the chances to create strong preconditions for its transformation into an effective factor of the socio-economic development of Ukraine, a source of replenishment of its budget. But the material base of tourism, which should always be at a height, is catastrophically weak. This is accompanied by a decrease in the quality of service provision. Based on the above, studying the experience of tourism management programs in Central Europe and introducing it into the practice of Ukrainian national and international tourism is an actual scientific and practical task that deserves all-round attention. Further development of tourism in Ukraine requires the use of non-traditional innovative approaches to the organization of management of the industry, both at the state level and at the enterprise level. In order to ensure the sustainable development of the tourist industry of Ukraine in the conditions of increasing competition, increasing demand for both international and domestic tourist products, the growing demand of consumers for filling, diversity and quality of tourist and recreational services becomes increasingly important for tourism operators to develop scient ifically grounded marketing strategy. In Ukraine, the pace of development of the tourism industry is developing not so dynamically, as in the world. Against the background of the rapid development of world tourism, the question naturally arises about Ukraine's role in the world market for tourist services. It should be noted that it objectively has all the prerequisites for the intensive development of domestic and foreign tourism: the features of geographical location and relief, favorable climate, the richness of natural, historical and cultural and tourist and recreational potenti al. Against the background of world tourism, which is gaining power at a fantastically fast pace, Ukraine looks rather modest. Today Ukrainian citizens are original investors of foreign countries. Tourism, according to calculations of specialists, only in the form of taxes could bring to the state treasury each year up to 4 billion dollars.en
dc.language.isouk-
dc.publisherНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
dc.subjectринокuk
dc.subjectєвропейські країниuk
dc.subjectmarketen
dc.subjectEuropean countriesen
dc.titleКонкурентні бізнес-перспективи туристичної індустрії: економіка, маркетинг, менеджментuk
dc.title.alternativeCompetitive business-perspectives of the tourist industry: economy, marketing, managementen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.20998/2519-4461.2019.2.15-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-5484-9788-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0001-7978-866X-
dc.identifier.orcidorcid.org/0000-0002-1845-3919-
Appears in Collections:Вісник № 02. Економічні науки
Кафедра "Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин"
Кафедра "Міжнародний бізнес та фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_2_EN_Nosyriev_Konkurentni.pdf768 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.