Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45738
Title: Логіка побудови інтерфейсів у програмному забезпеченні
Other Titles: Logic of building interfaces in the software
Authors: Литвиненко, Леонід Олександрович
Скляренко, Олена Вікторівна
Колодінська, Яніна Олексіївна
Keywords: програмне забезпечення; візуальне представлення; візуальні взаємодії; закон Якоба; закон Хіка; закони Гештальта; закон Фіттса; програмні додатки; програмні продукти; тестування; User Interface; User Experience; graphical user interface; software product testing; software design; software application; interface; software
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Литвиненко Л. О. Логіка побудови інтерфейсів у програмному забезпеченні / О. Л. Литвиненко, О. В. Скляренко, Я. О. Колодінська // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : coll. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 54-59.
Abstract: Через постійне зростання інформації у світі з’являються нові виклики не лише в задачах обробки і зберігання великих масивів даних, а й у подачі результатів обробки та аналізу кінцевому користувачу програмних додатків. Основною задачею статті є оглядовий аналіз певних підходів до подачі інформації у вигляді, в якому її сприйняття відбувається швидше шляхом застосування принципів оптимальної візуальної подачі інформації і оптимальної взаємодії з користувачем. У статті розглядаються поняття візуального представлення і візуальної взаємодії та відмінності між ними. Аналізуються основні складові для побудови візуального представлення програмних додатків, в тому числі шрифти та такі їхні характеристики як розбірливість та читабельність. Також розглянуті різні властивості кольорів, наведено класифікацію за усередненим сприйняттям різного забарвлення в навколишньому середовищі та вплив білого простору на читабельність. З точки зору побудови оптимальної візуальної взаємодії можна завжди використати інструментарій A/B тестів, проте, на думку авторів, значно ефективніше проводити тести відносно незначних змін, застосовуючи певні принципи побудови візуальної взаємодії. Серед таких принципів в статті проаналізовані наступні закони: закон Якоба, який вказує на необхідність використання вже сталих і звичних компонентів чи сценаріїв візуальної взаємодії без їх суттєвої зміни, застосовуючи досвід користувача в інших програмних продуктах; закон Хіка, який регулює кількість одночасних опцій, доступних для користувача на одному екрані; закон Гештальта про спільні межі, який регулює способи групування елементів шляхом відмежування області від оточуючих елементів певною межею; закон Гештальта про близькість об’єктів, які знаходяться поруч і сприймаються мозком людини як групи; закон Фітса про важливість легкодоступності основних елементів та необхідності їх розміщення в безпосередній близькості до користувача. Наведено практичні приклади використання вказаних законів.
Constant information growth poses new challenges not only in data processing and data analysis, but also in the effective way to present information to be consumed by humans. The article analyzes approaches to building a user interface and user experience that focus on easy perception by humans. In particular, such essential tools as color palettes and fonts are considered. The article also shows the application of the law of white space, Jacob law, Hick law, Gestalt law and Fitts law.Constant information growth poses new challenges not only in data processing and data analysis, but also in the effective way to present information to be consumed by humans. The main objective of the article is to analyze approaches to presenting information in a form in which consumption is faster by applying the principles of optimal visual presentation of information and optimal user experience. The article discusses the concepts of visual presentation and visual interaction and the difference between them. The main components for building a visual representation of software applications are analyzed, attention is paid to fonts, their characteristics such as legibility and readability. Also, various properties of colors are considered, a classification is given according to the average perception of various colors in the environment and the influence of white space on readability. From the point of view of constructing optimal user experience, you can always use the A / B test toolkit, however, it is much more efficient to conduct tests of relatively minor changes, and therefore it is important to use certain principles of building visual interaction. Among these principles, the following laws are analyzed in the article: Jacob’s law, which indicates the need to use well-established and familiar components or scenarios of visual interaction without significant changes to reuse user experience in third-party applications; Hick's law governing the number of simultaneous options available to the user on one screen; Gestalt's law on common borders – regulating the ways of grouping elements by delimiting the area from surrounding elements by a certain border; Gestalt's law of proximity – says that objects that are nearby are perceived by the human brain as a group; The Fitts law – about the importance of easy accessibility of the main elements and the need to place them in close proximity to the user. Practical examples of the application of these laws are given.
ORCID: orcid.org/0000-0001-6555-1223
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2020.03.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45738
Appears in Collections:Вісник № 01. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2020_1_Lytvynenko_Lohika.pdf1,29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.