Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45739
Title: Роль людського чинника в управлінні виробничою безпекою
Other Titles: The role of the human factor in manufacturing safety management
Authors: Мигаль, Галина Валеріївна
Протасенко, Ольга Федорівна
Keywords: виробнича безпека; людські чинники; ергономіка; умови праці; візити з поведінкової безпеки; небезпечні події; безпека; моделі поведінки; культура безпеки; human factor; individuality; safety; management; manufacturing; ergonomics
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Мигаль Г. В. Роль людського чинника в управлінні виробничою безпекою / Г. В. Мигаль, О. Ф. Протасенко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : coll. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 60-65.
Abstract: У статті основну увагу приділено дослідженню питання впливу людського чинника на рівень безпеки людини вумовах сучасного виробництва. Актуальність дослідження обумовлена фактом швидкої зміни принципів організації іроботи виробництва, наслідком чого є зміна вимог до персоналу. У цьому процесі на перший план виходять вимоги доіндивідуальних характеристик людини. Сьогодні надійність і безпечність виробничої системи напряму пов’язані злюдським чинником. У зв’язку із цим дослідження питання визначення ролі людського чинника у системі управліннявиробничою безпекою є основною метою роботи. Для досягнення поставленої цілі у роботі проаналізовані сучаснітехнології з управління людським чинником на виробництві, на підставі чого встановлено, що найбільш ефективним єпоєднання традиційних підходів до забезпечення безпеки працівника (ергономічні методи) з сучасними досягненнями(інформаційні і когнітивні технології). Розглянуто поняття «ризикована поведінка» та визначені системні причини їївиникнення. Показано, що підвищення виробничої безпеки базується на програмуванні моделі безпечної поведінки людини увиробничому середовищі, що відображено за допомогою модифікованої піраміди Хайнриха, згідно якої основою длястворення безпечних умов діяльності є опанування працівниками поняття «людський чинник» і його важливості длязабезпечення індивідуальної та виробничої безпеки. Показано, що врахування людського чинника у питаннях безпекидозволяє підвищувати ефективність прогнозування виникнення небезпечних подій і обирати найбільш ефективні заходищодо забезпечення безпеки на виробництві. У якості одного із практичних заходів щодо управління виробничою безпекою уроботі запропоновано впроваджувати у систему навчання при підвищенні кваліфікації працівників виробництв курсу«Людський чинник на виробництві». Наявний позитивний досвід викладання цієї навчальної дисципліни підтверджуєдоцільність застосування такого заходу. У подальшому розвиток цього напрямку дозволить розробити індивідуальнийпідхід до формування навичок і вмінь людини, що приймає рішення у виробничому середовищі.
The article focuses on researching of influencing the human factor on the level of modern manufacture safety. The principles of the manufacture organization are changing rapidly; as a result, there is an active change in requirements to personal. Requirements to individual characteristics of a person are brought to the first place because they are the resource that directly affects safety and production efficiency. Therefore, the manufacturing system reliability and safety is directly related to the human factor. This fact causes the necessity of a fundamentally new approach to the manufacturing system organization and functioning in the field of safety. In this regard, researching the role of the human factor in the manufacturing safety management system is the primary goal of the work. A literature analysis shows the multidimensional of the human factor problem. It causes the necessity of application of an integrated approach to the problem solution. For this purpose, it was analysed the modern technologies of human factor management in manufacturing. It was established the most effective actions for human factor management are the combination of traditional approaches to ensuring employee safety (ergonomic methods) with modern achievements (information and cognitive technologies). It was researched the concept of "risky behaviour" and the systemic causes of such behaviour. The programming of safe human behaviour model in the ever-changing manufacturing environment allows improving manufacturing safety. It was shown through the modified Heinrich's pyramid. According to the pyramid, the basis for creating a safe working environment is the ability of the employee to learn the concept "human factor" and its importance for ensuring individual safety. Accounting the human factor in safety issues makes it possible to increase the efficiency of forecasting the hazardous events occurrence and choose the most effective measures to ensure safety at manufacturing. The introducing of the "Human Factor on Manufacturing" discipline in the training system for employees proposed as a practical measure to improve safety in the workplace. The available positive experience in the application of such an event suggests that it is possible in the future to develop an individual approach to the formation of the skills and abilities of a person who makes decisions in the working environment.
ORCID: orcid.org/0000-0002-9862-9338
orcid.org/0000-0002-8203-5703
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2020.03.08
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45739
Appears in Collections:Вісник № 01. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2020_1_Myhal_Rol.pdf1,13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.