Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45752
Title: Аналіз конструктивних особливостей та ефективності застосування сучасних FDM принтерів для просторового друку полімерними термопластичним матеріалами
Other Titles: Analysis of structural features and efficiency of application of modern FDM printers for 3d printing using polymer thermoplastic materials
Authors: Олексишен, Віталій Олександрович
Keywords: полімерні композиційні матеріали; моделювання; FDM технології; обладнання друку; FDM-принтери; кінематичні схеми; картезіанські схеми; дельта схеми; полярні схеми; 3D printer; additive technology; 3D printing; FDM; kinematic scheme; polymeric materials
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Олексишен В. О. Аналіз конструктивних особливостей та ефективності застосування сучасних FDM принтерів для просторового друку полімерними термопластичним матеріалами / В. О. Олексишен // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : coll. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 25-34.
Abstract: У роботі наведено основні параметри сучасного стану світового ринку обладнання адитивного виробництва. Для дослідження обрано найпоширеніший тип адитивної технології, а саме FDM (Fused Deposition Modeling) – формування методом наплавлення або 3Д друк термопластичним полімерним матеріалом. Дана технологія є найпоширенішою та використовується у промисловості, інженерному проектуванні, швидкому прототипуванні, освітньому процесі, наукових дослідженнях, медицині, дизайні тощо. Наведено основні роботи, що розглядають основні характеристики устаткування, систематизують їх за конструктивними особливостями та галузями застосування. Враховуючи недостатнє охоплення типів та конструкцій обладнання у цих роботах, проведено розширений огляд приладів на основі FDM технології. Класифікація обладнання базується на принципі переміщення виконавчих органів, а саме друкувальної головки та робочої платформи 3Д принтера. Виходячи з цього встановлено, що існує чотири основних схеми побудови FDM 3Д принтерів такі, як картезіанська, дельта, полярна та схеми на основі роботизованого маніпулятора. Представлено найбільш популярні моделі 3Д принтерів кожної із схем, розглянуто їхні основні переваги та недоліки, сфери та галузі застосування, приклади виробів, що виготовляються. Огляд показав, що найбільш розповюдженою схемою як у світі так і в Україні є картезіанська, що в свою чергу поділяється на ряд підвидів. Серед них особливо популярними являються Prusa, CoreXY та H-Bot схеми. Вони є найбільш універсальними, використовують практично всі типи витратного термопластичного матеріалу, включають практично весь необхідний для виробництва ряд типорозмірів робочої зони та є найбільш гнучкими до модернізації. Також показані FDM 3Д принтери на основі роботизованого маніпулятора. Розвиток даного типу устаткування є прикладом впровадження адитивних технологій у серійне автоматизоване виробництво. Аналіз основних сфер застосування та основних переваг та недоліків кожного з типів 3Д принтерів, дало змогу надати рекомендації щодо вибору обладнання для просторового друку залежно від виду діяльності.
This work presents the main parameters of the current state of the world market of additive manufacturing equipment. For research, the most common type of additive technology was chosen, namely FDM (Fused Deposition Modeling) or 3D printing using thermoplastic polymer material. This technology is the most common and is used in industry, engineering design, rapid prototyping, educational process, scientific research, medicine, design and the like. The main works were presented that consider the main characteristics of the equipment, systematize them according to design features and areas of application. Given the insufficient coverage of equipment types and designs in these works, an extensive review of devices based on FDM technology was carried out. The classification of equipment is based on the principle of moving executive bodies, namely the print head and the 3D printer working platform. Based on this, it has been established that there are four main schemes for constructing of 3D printers such as Cartesian, Delta, Polar and schemes based on a robotic manipulator. The most popular models of 3D printers for each of the circuits were given, their main advantages and disadvantages, areas and applications, examples of products manufactured were considered. The review showed that the most widespread in the scheme both in the world and in Ukraine is the Cartesian, which in turn is divided into a number of subspecies. Among them, Prusa, CoreXY and H-Bot schemes are especially popular. They are the most versatile, use almost all types of consumable thermoplastic material, include almost all the range of sizes needed for production of the working area and are the most flexible for modernization. FDM 3D printers based on a robotic arm were also noted. The development of this type of equipment is an example of the introduction of additive technologies in serial automated production. Consideration of the main areas of application and the main advantages and disadvantages of each of the types of 3D printers made it possible to give recommendations on the choice of equipment for spatial printing, depending on the type of activity.
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2020.03.04
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45752
Appears in Collections:Вісник № 01. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2020_1_Oleksyshen_Analiz.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.