Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45778
Title: Два аспекти філософії лідерсва
Other Titles: Two aspects of leadership philosophy
Authors: Романовський, Олександр Георгійович
Пономарьов, Олександр Семенович
Ніколає, Іліаш
Keywords: філософія лідерства; феномени лідерства; особистісні цінності; "особиста філософія"; аспекти філософії лідерства; аксіологія лідерства; leadership phenomenon; philosophical thinking; leadership philosophy; aspects of leadership philosophy; ontology of leadership; axiology of leadership
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Романовський О. Два аспекти філософії лідерсва / О. Романовський, О. Пономарьов, І. Ніколає // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2020. – № 1. – С. 76-87.
Abstract: Розглянуто роль лідерів у забезпеченні нормального функціонування і розвитку суспільства. З’ясовано, що для розуміння й розв’язання питань необхідне глибоке філософське осмислення сутності лідерства. Разом з помітним зростанням потреби суспільства в лідерах філософія лідерства набуває істотного значення як дійовий засіб підвищення якості їхньої освіти і професійної підготовки. Розвиток філософії лідерства пов’язаний з існуванням двох її різних аспектів. Перший з них постає результатом філософського осмислення лідером сенсу своєї діяльності, шляхів і способів підвищення її ефективності. Другий же аспект філософії лідерства пов’язаний з її баченням та розумінням як специфічної прикладної галузі в системі філософських знань зі своєю чіткою структурою та понятійно-категоріальним апаратом. В такому розумінні можна виокремити онтологію лідерства, його гносеологію, аксіологію та інші галузі.
The significant growth of the role of leaders in ensuring the proper functioning and development of society has led researchers to pay close attention to the deep meaning of this phenomenon and to its problems. At the same time, it became clear that to understand and resolve them requires a deep philosophical understanding of its essence. Along with the marked increase in the need of society for leaders, the philosophy of leadership is becoming essential as an effective means of improving the quality of their education and training. The development of leadership philosophy is linked to the existence of two different aspects of it. The first of these is the result of philosophical reflection on the leader of the meaning of their activities, ways and ways to improve its effectiveness. The second aspect of leadership philosophy is related to its vision and understanding as a specific field of application in the system of philosophical knowledge with its clear structure and conceptual apparatus. In this sense, it is possible to distinguish the ontology of leadership, its epistemology, axiology and other fields.
DOI: doi.org/10.20998/2078-7782.2020.1.07
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45778
Appears in Collections:Кафедра "Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім. акад. І. А. Зязюна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TIPUSS_2020_1_Romanovskyi_Dva_aspekty.pdf420,04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.