Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45794
Title: Декомпозиція простору параметрів управління складними системами
Other Titles: Space decomposition of complex systems control parameters
Authors: Становська, Іраїда Іванівна
Становський, Олександр Леонідович
Науменко, Євгенія Олександрівна
Keywords: складні системи; кризи; антикризові втручання; антикризове управління; кризові явища; ризикові події; ризики; декомпозиції поточних частин; параметри проектів; моніторинг; методи декомпозиції простору; декомпозиція параметрів; ідентифікація параметрів; complex systems; crisis management; decomposition of parameters; monitoring; repository of crisis artifacts
Issue Date: 2020
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Становська І. І. Декомпозиція простору параметрів управління складними системами / І. І. Становська, О. Л. Становський, Є. О. Науменко // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : New solutions in modern technology : coll. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – № 1 (3). – С. 73-79.
Abstract: В управлінні складними системами часто зустрічаються випадки, коли в усіх відношеннях якісно спланований і забезпечений усіма необхідними ресурсами життєвий цикл системи через виникаючи кризи був тимчасово зупинений або навіть припинений взагалі. До таких систем можуть бути віднесені будь-які технічні пристрої та процеси, складні медичні втручання із багатьма внутрішніми параметрами та зовнішніми зв’язками. Складними системами за тими ж ознаками є організаційні проекти та процеси проектного управління, які супроводжуються неминучими кризами. Це пов’язано із використанням застарілих підходів в осмисленні процесів антикризового управління проектами, які при цьому протікають, відсутності ефективних методів оцінювання джерел небезпек, які загрожують проектній діяльності та поточному стану її параметрів, – фактично, результату управління. Не маючи достовірних даних про такі результати, менеджер проекту не в змозі точно розрахувати управляючий вплив на об’єкт, а отже організувати таке управління в проактивному режимі. З аналізу управління складними системами випливає, що і турбулентне середовище не дозволяє повністю підтримувати заплановані на початку проекту структуру та параметри управлінських дій. Однак не тільки середовище негативно впливає на дрейф параметрів управління. Цьому ефективно сприяють і внутрішні проблеми, які постійно уводять ці параметри від планових значень. Це породжує кризові ситуації, які загрожують проекту і постійно спонукають до початку додаткової фази проектного управління: антикризових заходів з попередження та протидії таким загрозам. Встановлені основні завдання подальших досліджень в цьому напрямку і, в першу чергу, врахування особливостей механізму, за яким розвивається проект після початку його реалізації. У зв'язку з цим все більшого поширення набуває так зване антикризове управління, яке має значно більші можливості по ідентифікації і протидії кризам. Загальний простір параметрів такого управління складною системою було умовно розділено на дві частини: планову та антикризову. Розроблено метод підготовки параметрів складної системи та кризи до прийняття антикризових рішень. Метод складається в декомпозиції параметрів системи і організації моніторингу за перебуванням значень цих параметрів в межах допуску із подальшим переміщенням до кризового репозитарію параметрів, які за ці межі вийшли.
In the management of complex systems, there are often cases in which in all respects the life cycle of the system in a qualitatively planned and provided with all necessary resources was temporarily suspended or even terminated altogether due to a crisis. Such systems may include any technical device or process, complex medical loss with many internal parameters and external connections. Complex systems on the same lines are organizational projects and project management processes, which are accompanied by inevitable crises. This is due to the use of outdated approaches in understanding the ongoing project management crisis processes, the lack of effective methods of assessing the sources of hazards that threaten the project activity and the current state of its parameters – in a fact, the result of management. Without reliable data on such results, the project manager is not able to accurately calculate the management impact on the object, and therefore organize such management in a proactive manner. From the analysis of complex systems management it follows that the turbulent environment does not fully support the structure and parameters of management actions planned at the beginning of the project. However, not only the environment adversely affects the drift of control parameters. This is also effectively facilitated by internal problems that continually introduce these parameters from planned values. This creates crisis situations that threaten the project and constantly encourage the start of an additional phase of project management: anti-crisis measures to prevent and counter such threats. The main tasks of further researches in this direction and, first of all, taking into account the peculiarities of the mechanism by which the project develops after its implementation are set. In this regard, the so-called anti-crisis management, which has a much greater ability to identify and combat crises, is becoming more widespread. The general space of the parameters of such management of a complex system was conditionally divided into two parts: planned and anti-crisis. The method of preparation of parameters of complex system and crisis for making anti-crisis decisions has been developed. The method consists in decomposing the system parameters and organizing monitoring of the values of these parameters within the tolerance with the further moving to the crisis repository of the parameters that went beyond these limits.
ORCID: orcid.org/0000-0003-0601-7658
orcid.org/0000-0002-0360-1173
orcid.org/0000-0002-6963-3995
DOI: doi.org/10.20998/2413-4295.2020.03.10
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/45794
Appears in Collections:Вісник № 01. Нові рішення в сучасних технологіях

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2020_1_Stanovska_Dekompozytsiia.pdf1,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.