Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46688
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПолянська, Ірина Валентинівнаuk
dc.contributor.authorХрипунова, Аліна Леонідівнаuk
dc.contributor.authorЧернявська, Світлана Миколаївнаuk
dc.contributor.authorШокуров, Олександр Володимировичuk
dc.date.accessioned2020-06-01T15:37:46Z-
dc.date.available2020-06-01T15:37:46Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationСтворення методологічної бази в аспекті інтеграційної концепції комунікативно-інтенційної моделі / І. В. Полянська [та ін.] // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / гол. ред. Р. С. Гуревич ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Київ ; Вінниця : Планер, 2019. – Вип. 54. – С. 125-131.uk
dc.identifier.urihttp://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46688-
dc.description.abstractУ статті йдеться про кореляцію, тобто відповідність інноваційної педагогічної технології – комунікативно-інтенційної моделі (КІМ) як нової біозбалансованої освіти (НБЕО) – та її методологічної бази. Автори статті розробляють, досліджують та впроваджують КІМ як НБЕО протягом останніх декількох років на кафедрі української, російської мов та прикладної лінгвістики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». З’ясовано вживання термінологічного словосполучення «Методологічна база» в межах КІМ як НБЕО. Ця стаття та надрукування новітнього комплексу з трьох методичних та одного навчального посібника розв’язують суперечку між концептуально інноваційним проєктом КІМ як НБЕО та неактуальною методологічною базою (а саме: укладання навчальних посібників і підручників, розроблення навчально-методичного забезпечення дисциплін), що й досі створюються за принципами пануючої кризової адміністративної традиційної лівопівкульної освіти (ТЛО). Стаття містить дві схеми, які наочно й чітко відбивають основний механізм створення новітньої методологічної бази моделі. Автори статті обґрунтовують концептуальні принципи створення методологічної бази КІМ як НБЕО; з’ясовують їх втілення та безпосередній зв’язок із основними параметрами моделі. Докладно проаналізовано шість основних параметрів КІМ, а саме: нетривіальні підходи в розв’язанні проблем; тотальну інтеграційну концепцію; комунікаційність як екзистенційну категорію; інтенційність як категорію, яка з’єднує мислення та мовлення; усвідомленість як базову категорію, що з’єднує всі параметри в єдину цілісну модель; розроблений основоположний метод творчого реагування, що виявляється як мета та як засіб в навчальному процесі. А також визначено, які принципи створення нової методологічної бази надає кожний з параметрів. Наведено приклади втілення цих принципів з надрукованих методичних та навчальних посібників.uk
dc.description.abstractThe article deals with the correlation, i.e. the correspondence of the innovative pedagogical technology – a communicative and intention model (CIM) as a new bio-balanced education (NBBE) – and its methodological framework. The authors of the article has been developing, researching and implementing CIM and NBBE at the chair of the Ukrainian and Russians Languages and Applied Linguistics of National Polytechnic University “Kharkiv Polytechnic Institute” for several years. The usage of the “Methodological framework” term word combination in the frames of CIM and NBBE is elucidated. This article and the edition of three guidelines and a students’ book reveal discrepancy between a conceptually innovative project of CIM and NBBE and an outdated methodological framework (namely compilation of students’ books and guidelines, the development of educational and methodical support) which are still accomplished following the principles of dominant crisis administrative traditional left-hemisphere education (TLE). The article presents two schemes which clearly demonstrate the main mechanism of the creation of the new model of the methodological framework. The authors substantiate the conceptual principles of the creation of the CIM and NBBE methodological frameworks, inquire into their implementation and links with essential parameters of the model. Six main parameters are analyzed in detail: non-trivial approaches to the solution of the problem; total integration concept; communication as an existential category; intensity as a category which links thinking and conversation; perception as a basic category which links all the parameters in a unique integral model; developed cornerstone method of creative response which acts as the purpose and means of the educational process. Also, it is determined what principles are provided by each of the parameters for creating the new methodological framework. Some examples of the implementation on these principles which were published in the guidelines and the students’ book are given.en
dc.language.isouk-
dc.publisherПланерuk
dc.subjectкомунікативно-інтенційна модельuk
dc.subjectнова біозбалансована освітаuk
dc.subjectметод творчого реагуванняuk
dc.subjectінтеграційна концепціяuk
dc.subjectінтенційністьuk
dc.subjectкомунікативністьuk
dc.subjectусвідомленістьuk
dc.subjectcommunicative-intention modelen
dc.subjectnew bio-balanced educationen
dc.subjectmethod of creative responseen
dc.subjectintegration concepten
dc.subjectintensityen
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectperceptionen
dc.titleСтворення методологічної бази в аспекті інтеграційної концепції комунікативно-інтенційної моделіuk
dc.title.alternativeCreation of methodological framework in terms of integration concept of communicative and intention model as new bio-balanced evolutionary educationen
dc.typeArticleen
dc.identifier.doidoi.org/10.31652/2412-1142-2019-54-125-131-
Appears in Collections:Кафедра природничих наук
Кафедра української, російської мов і прикладної лінгвістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SITIMNPF_2019_54_Polianska_Stvorennia.pdf1,1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.