Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46881
Title: Театралізація як педагогічна технологія навчання іноземним мовам
Other Titles: Theatralization as a pedagogical technique of foreign languages teaching
Authors: Бадан, Антоніна Анатоліївна
Голікова, Оксана Миколаївна
Keywords: іноземні мови; театральні вистави; педагогічні концепції; методика театралізації; англійська мова; комунікативні стратегії; театралізовані методи навчання; Театр англійських мініатюр; English language; language competence; learning efficiency; language environment; partnership
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Бадан А. А. Театралізація як педагогічна технологія навчання іноземним мовам / А. А. Бадан, О. М. Голікова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 78-82.
Abstract: В даній статті відображено дослідження ефективності використання театралізації як педагогічної технології у навчанні іноземни м мовам, що застосовувалася на кафедрі ділової іноземної мови та перекладу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" протягом багатьох років. Висновки дослідження базуються на аналізі досвіду викладацького складу та студентів. У статті показано, що театральна діяльність студентів спеціальності "Переклад" є обов’язковою частиною навчального процесу. Центральне місце посідає опис формування партнерських відносин між викладачами і студентами. Театр англійських мініатюр описано як новітню педагогічну методику. Відзначено, що Театр англійських мініатюр є ефективною методикою моделювання іншомовного середовища. Зроблено висновок про те, що ця форма позааудиторної діяльності дозволяє успішно розвивати творчі здібності, уяву, активність і самостійність. Театралізація та драматизація сприяє розвитку мислення, розробці прийомів співтворчості та інтелектуальн ої напруги, передбачає експеримент, гнучке і гармонійне поєднання індивідуальної, групової та колективної діяльності, самостійної та педа гогічно скерованої. Театралізація описана як інноваційний підхід до навчання, як один з найдемократичніших видів педагогіки та мистецтва, що дозволяє вирішити безліч актуальних проблем сучасної педагогіки і психології, пов’язаних з:художньою освітою та вихованням;формуванням естетичного смаку;моральним вихованням;розвитком комунікативних якостей особистості;вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови (діалогу і монологу);створенням позитивного емоційного настрою; зняттям напруження;вирішенням конфліктних ситуацій через гру. Театр англійських мініатюр розглянуто як одну із можливих стратегій подолання комунікативних утруднень при вивченні англійської мови. Драматизація під час навчання іноземній мові допомагає створити ситуацію спілкування іноземною мовою, яка наближена до реальних життєвих ситуацій та спонукає учнів до розв’язання проблем, що виникають вході цієї ситуації.
The article suggests examining efficiency of use of staging as a pedagogical technique in the course of foreign language studies, which has been used at the Business Foreign Languages and Translation Department of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". The findings of our research are based on the analysis of experience of the teaching staff and students. The article shows that theatrical activity of the students of the specialty "Translation" is a mandatory element of the educational process. The focus is given to description of formation of partnerships between teachers and students. The Theatre of English Miniatures is described as an innovative pedagogical method. The authors emphasize that the Theatre of English Miniatures is an efficient technique for modelling the foreign language environment. It is concluded that this form of extracurricular activity makes it possible to successfully develop creative abilities, imagination, activity and independence. Staging and dramatization contribute to development of thinking, development of methods of joint creativity and intellectual tension, involve experiments, a flexible and harmonious conjunction of the individual, group and team activities, independent and focused on teaching. Staging is described as an innovative approach to studying as one of the most democratic types of pedagogy and art, which enables solving plenty of current problems of modern pedagogy and psychology related to: artistic training and education; formation of aesthetic taste; moral education; development of communicative qualities of the individual; training of the will, development of memory, imagination, initiative, fancy, language (monologue and dialogue); creating a positive emotional state; stress relief; solving conflicting situations through the game. The Theatre of English Miniatures is considered as one of the potential strategies for overcoming communicative difficulties in the course of the foreign language learning. Dramatization while learning the foreign language promotes creation of a situation of communication in the foreign language that is close to the real life circumstances and pushes students to solving the problems that arise within the bounds of such situation.
ORCID: orcid.org/0000-0002-7904-0616
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.13
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46881
Appears in Collections:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Ділова іноземна мова та переклад"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_1_Badan_Teatralizatsiia.pdf472,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.