Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46884
Title: Право студентської молоді на одержання матеріальної допомоги
Other Titles: Student’s youth and their right to receive material assistance
Authors: Гаєвая, Олександра Валентинівна
Перевалова, Людмила Вікторівна
Keywords: державна молодіжна політика; студентська молодь; права студентів; академічні стипендії; соціальні стипендії; рейтинги студентів; youth policy; higher education; student’s youth; students' rights; the right to receive the scholarship; social scholarship; rating; academic scholarship
Issue Date: 2019
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Гаєвая О. В. Право студентської молоді на одержання матеріальної допомоги / О. В. Гаєвая, Л. В. Перевалова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Актуальні проблеми розвитку українського суспільства = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Actual problems of Ukrainian society development : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 1. – С. 16-22.
Abstract: Серед головних напрямів державної молодіжної політики в Україні особливе місце займає правовий захист молоді, що здійснюється з урахуванням економічних інтересів держави, професійних і соціальних можливостей суспільства. На підставі Закону України «Про вищу освіту» автори розглядають права студентської молоді. Серед усіх прав, що надані студентської молоді, звертається увага на право студентів на отримування стипендій та інших видів матеріальної допомоги. Аналізуються нові правила отримання стипендій у вищих навчальних закладах та їх наслідки для матеріального становища сучасної української молоді. Надається характеристика основних видів стипендій: академічної та соціальної. Аналіз законодавчих актів, статистичних та соціологічних даних дозволяє авторам зробити висновок, що введення рейтингової системи нарахуванн я стипендій призведе до суттєвого скорочення кількості одержувачів стипендій. Складання екзаменаційної сесії на відмінні оцінки не гарантує студенту стипендію. Стипендія тепер залежить ще від активності студента у науці, спорті, громадській діяльності. Таким чином, доходять до висновку автори, норми закону обмежують право студентів на матеріальне забезпечення і підтримку з боку держави. Студенти повинні працювати, щоб матеріально себе утримувати або розраховувати на допомогу батьків. Такий стан відображаєть ся на якості навчання. Соціологічні данні свідчать про скорочення чисельності молоді в Україні. В країні набирає оборотів процес від’їзду молоді за кордон для навчання у західних вищих навчальних закладах. Автори аналізують досвід країн Європейського Союзу та США, роль, яку відіграють благодійні фонди та університети у матеріальній підтримці як власних, так і українських студентів. На підставі наведених фактів автори роблять висновок, що при встановленні розмірів студентських стипендій в Україні необхідно враховувати економічну кризу, яка носить стійкий характер. В таких умовах існуюча мінімальна стипендія не забезпечує достатнього матеріального становища студентської молоді. До матеріальної допомоги студентської молоді повинні залучатися благодійні фонди, політичні партії, громадські організації, підприємства і самі вищі навчальні заклади.
Among the main directions of the state youth policy in Ukraine, a special place is occupied by the legal protection of young pe ople, which is carried out taking into account the economic interests of the state, professional and social opportunities of societ y. On the basis of the Law of Ukraine «On Higher Education», the rights of student ’s youth are considered by the authors. Among all the rights granted to student’s youth, the attention has been given to the right of students to receive scholarships and other kinds of material assistance. New rules for receiving scholarships in higher education institutions and their consequences for the material situation of modern Ukrainian youth are analyzed. It is given the characteristic of the main kinds of scholarships: both academic and social. The analysis of legislative acts, statistical and sociological data give the possibility for the authors to make the conclusion that the introduction of the rating system of scholarships accrual will lead to a significant reduction in the number of scholarships recipients. Passing of the exam session for excellent marks does not guarantee the student ’s scholarship receiving. The scholarship now depends on the activity of the student in science, sports, and social activities. Thus, the conclusion is made by the authors, it is rules of the law that limit the right of students to material support and support from the side of the state. Students have to work in order to support themselves financially or rely on the help of parents. This situation affects the quality of education. Sociological data indicate a reduction in the number of young people in Ukraine. In the country, the process of leaving young people abroad to study at we stern universities is gaining momentum. The authors analyze the experience of the countries of the European Union and the United States, the role played by charitable foundations and universities in the material support of both their own and Ukrainian students. Based on these fact s, the authors make the conclusion that in determining the amount of students’ scholarships in Ukraine it is necessary to take into account the economic crisis that is of persistent character. In such circumstances, the current minimum scholarship does not provide sufficient material situation of student’s youth. As to material aid of the student’s youth, the charitable foundations, political parties, public organizations, enterprises and higher educational institutions themselves have to be involved.
ORCID: orcid.org/0000-0002-6710-9014
orcid.org/0000-0001-5182-2838
DOI: doi.org/10.20998/2227-6890.2019.01.03
URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46884
Appears in Collections:Вісник № 01. Актуальні проблеми розвитку українського суспільства
Кафедра "Право"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_KhPI_2019_1_Haievaia_Pravo.pdf616,57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record  Google ScholarItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.